Działanie 1.1 Rozwój regionalnego potencjału B+R, Typ: Rozwój ekosystemu innowacji w obszarach inteligentnych specjalizacji – nabór niekonkurencyjny

08.05.2024

Aktualny od 08.05.2024 do 16.08.2024

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (IZ FEdP) ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytet I Badania i innowacje, Działanie 1.1 Rozwój regionalnego potencjału B+R, Typ: Rozwój ekosystemu innowacji w obszarach inteligentnych specjalizacji.

Numer naboru: FEPD.01.01-IZ.00-002/24

Przedmiot naboru

Nabór prowadzony w sposób niekonkurencyjny, dotyczy projektu: „Ekosystem Innowacji Dolina Rolnicza 4.0” ujętego w załączniku 10 do Kontraktu Programowego dla Województwa Podlaskiego oraz Aneksie 3 do FEdP 2021-2027 jako przedsięwzięcie priorytetowe o szczególnym znaczeniu dla rozwoju regionu.

Wsparcie będzie realizowane w ramach projektu obejmującego:

  1. Działania przyczyniające się do poprawy innowacyjności regionu oraz wytwarzania w regionie zaawansowanych technologicznie produktów i wysokiej jakości usług, przy pełnym uwzględnieniu wymogów związanych z ochroną środowiska naturalnego.
  2. Działania wpływające na budowę współpracy między poszczególnymi interesariuszami (nauka, przedsiębiorcy, instytucje, klastry) dla rozwoju działalności B+R i efektywnego wdrażania innowacji.

Usługi planowane do realizacji przez IOB powinny zostać akredytowane przez
IZ FEdP (na etapie realizacji projektu).

Wsparcie finansowe i niefinansowe na poziomie Beneficjenta ostatecznego może być kierowane do organizacji badawczych, przedsiębiorstw i korzystających z rezultatów projektu.

Kto może złożyć wniosek:

Konsorcjum z udziałem Samorządu Województwa Podlaskiego/spółka powołana na rzecz realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z Załącznikiem nr 10 do Kontraktu Programowego dla Województwa Podlaskiego.

Termin składania wniosku:

08.05.2024 od godz. 14:00 do 16.08.2024 do godz. 23:59

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania: 

listopad 2024 r.

Sposób składania wniosku:

Wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji WOD2021 w centralnym systemie teleinformatycznym na stronie: https://wod.cst2021.gov.pl

Nie jest składana wersja papierowa.

Finanse:

kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi: 43 148 000,00 PLN. Minimalna i maksymalna wartość projektu nie została ustalona.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach przedmiotowego naboru wynosi 85%. Minimalny poziom wkładu własnego Beneficjenta stanowiący procent wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 15%.

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów

Regulamin wyboru projektów (PDF 412 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 183 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 233 kB)

Formularz w zakresie OOŚ (DOCX 66 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 37 kB)

Oświadczenie Partnera o niewykluczeniu (DOCX 39 kB)

Wzór umowy/decyzji o dofinansowaniu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 956 kB)

Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu (PDF 930 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (PDF 196 kB)

Kryteria merytoryczne Działanie 1.1 (PDF 294 kB)

Regulamin KOP

Regulamin prac KOP (PDF 409 kB)

Inne

Metodologia obliczania korekty finansowej (PDF 124 kB)

Logotypy czarno-białe (JPG 15 kB) i kolorowe (JPG 248 kB)

Inne ważne informacje

Dane kontaktowe

Pytania o warunki naboru można kierować:

  • telefonicznie pod numerami telefonu: (85) 66 54 -984, -983, -982, -954, -930, -929, -914, -497, -324;
  • na adres poczty elektronicznej: przedsiebiorcy@podlaskie.eu (wpisując w tytule wiadomości tylko nr naboru: FEPD.01.01-IZ.00-002/24);
  • za pośrednictwem Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego w Białymstoku, infolinia: 801 308 013, e-mail: pife.bialystok@podlaskie.eu
Poleć innym: