Działanie 2.4 Energia odnawialna – Innowacyjne OZE

24.05.2024

Aktualny od 24.05.2024 do 30.08.2024

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Priorytetu II. Region przyjazny środowisku
Działanie 02.04 Energia odnawialna
Typ projektu: Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze wszystkich rodzajów OZE, w szczególności z biomasy, biogazu, biometanu, energii wiatru, słońca oraz Ziemi (geotermia) wraz z magazynami energii lub ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci (produkcja energii na potrzeby własne).

Numer naboru: FEPD.02.04-IZ.00-001/24

Termin, od którego można składać wnioski.

24 maja 2024 r. od godziny 14:00

Termin, do którego można składać wnioski

30 sierpnia 2024 r. do godziny 15:00

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 Styczeń 2025 r.

Miejsce składania wniosków (nazwa instytucji oraz jej adres)

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji WOD2021 w centralnym systemie teleinformatycznym na stronie: https://wod.cst2021.gov.pl. w terminie 24 maja 2024 r. od godziny 14:00 do 30 sierpnia 2024 r. do godziny 15:00.

W ramach naboru wszelkie pisma, załączniki do wniosku powinny być przesyłane wyłącznie w formie elektronicznej. Drukowana wersja dokumentacji nie ma zastosowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Przedsiębiorstwa, Partnerstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Rolnicy, Służby publiczne

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze wszystkich rodzajów OZE, w szczególności z biomasy, biogazu, biometanu, energii wiatru, słońca oraz Ziemi (geotermia) wraz z magazynami energii lub ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci (produkcja energii na potrzeby własne).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi:

kwota pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych (z zastrzeżeniem zasad dotyczących pomocy publicznej).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu:

70 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin wyboru projektów_2.4_Energia odnawialna_aktualizacja_17.07.2024 r.(PDF 432.97 kB)

Nieaktualny regulamin wyboru projektów_2.4_Innowacyjne OZE-aktualizacja_07.06.2024 r. (PDF 433 kB)

Nieaktualny Regulamin wyboru projektów (PDF 432 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja_wypełniania_zalacznikow (PDF 289 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (DOCX 63 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 37 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOCX 62 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 101 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 95 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 116 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu. ( PDF 955.59 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów ( PDF 414.92 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 404 kB)

Inne załączniki:

Logotypy czarno-białe (PDF 15.25 kB)

Logotypy kolorowe (PDF 248 kB)

Metodologia obliczania korekt finansowych ( PDF 80.19 kB)

Oświadczenia Wnioskodawcy (DOCX 67 kB)

Wskaźniki dochodów podatkowych na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin województwa podlaskiego (DOCX 245.56 kB)

Zestawienie udziału powierzchni obszarów Natura 2000 w gminach województwa podlaskiego (PDF 430 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 16 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079, j.t. z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 12.3 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 01.07.2024 r. (PDF 293.98 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 02.04 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Nabór (ION):   

  • tel. (85) 66 54 -342, -970, -386 w godz. od 9.00 do 13.00.
  • e-mail konkursy.efrr@podlaskie.eu (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej funduszeuepodlaskie.eu w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej ION: funduszeuepodlaskie.eu

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: pife.bialystok@podlaskie.eu; 

Komunikaty

17.07.2024

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, jak poniżej.
Zgodnie z art. 51 ust. 3 i 8 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz z pkt. 14 ust. 5 Regulaminu wyboru projektów, Instytucja Organizująca Nabór (ION) informuje o zmianie Regulaminu wyboru projektów.
Zgodnie z Uchwałą Nr 7/104/2024 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2024 r., zmianie uległa struktura organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Aktualizacja Regulaminu polega na zmianie nazw komórek organizacyjnych Urzędu, m.in. w pkt. 12.3 Procedura odwoławcza, gdzie Referat ds. procedury odwoławczej zastępuje się Biurem Odwołań.
W związku z omyłką pisarską – w Regulaminie Wyboru Projektów w pkt 9 s. 22 została poprawiona jednostka miary wskaźnika „WLWK-RCR029 - Szacowana emisja gazów cieplarnianych” z [MWH/rok] na [tony równoważnika CO2/rok].
Zaktualizowany Regulamin wyboru projektów obowiązuje od dnia publikacji komunikatu tj. 17 lipca 2024 r. 

Pełna treść komunikatu (PDF 147,2 kB)

07.06.2024

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców, Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu dzisiejszym, tj. 7 czerwca 2024 r. podjął decyzję dotyczącą wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie do dnia 30 sierpnia 2024 r. do godziny 15:00 (uprzednio termin wyznaczono na 3 lipca 2024 r. do godziny 15:00). Jednocześnie zmianie ulega przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru, tj. termin rozstrzygnięcia naboru to styczeń 2025 r. (uprzednio przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru wyznaczono na listopad 2024 r.).
Aktualizacja w powyższym zakresie skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie konkursu zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi wyboru projektów na lata 2021-2027 rozdział 7 pkt 13.
Zaktualizowany Regulamin wyboru projektów obowiązuje od dnia publikacji komunikatu tj. 7 czerwca 2024 r.

Pełna tresć komunikatu (PDF 173 kB)

Poleć innym: