Działanie 4.5 Inwestycje w ochronę zdrowia

24.05.2024

Aktualny od 24.05.2024 do 30.08.2024

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Priorytetu IV. Przestrzeń społeczna wysokiej jakości
Działanie 04.05 Inwestycje w ochronę zdrowia

Typ projektów: Inwestycje w infrastrukturę Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS)

Numer naboru: FEPD.04.05-IZ.00-001/24

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

24 maja 2024 r. od godziny 14:00

Termin, do którego można składać wnioski

30 sierpnia 2024 r. do godziny 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Styczeń 2025 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji WOD2021 w centralnym systemie teleinformatycznym na stronie: https://wod.cst2021.gov.pl w terminie od 24 maja 2024 r. od godziny 14:00 do 30 sierpnia 2024 r. do godziny 15:00.

W ramach naboru wszelkie pisma, załączniki do wniosku powinny być przesyłane wyłącznie w formie elektronicznej. Drukowana wersja dokumentacji nie ma zastosowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • duże przedsiębiorstwa
 • MŚP
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będzie objęte:

 • zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z dostosowaniem pomieszczeń do użytkowania zakupionego sprzętu;
 • rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja pomieszczeń - wyłącznie w uzasadnionych przypadkach;
 • wydatki dotyczące rozwiązań w zakresie obiegu cyrkularnego, w tym efektywności energetycznej i użycia OZE (max. 10% kosztów kwalifikowalnych), wykorzystanie materiałów pochodzących z odzysku materiałów i recyklingu, jak również elementy sprzyjające adaptacji do zmiany klimatu i łagodzeniu jej skutków (w szczególności zielona i niebieska infrastruktura, efektywne wykorzystanie zasobów wodnych, stosowanie powierzchni przepuszczalnych);
 • koszty pośrednie, zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności (5% kosztów kwalifikowalnych bezpośrednich) – pozycja obligatoryjna w każdym projekcie. Tego rodzaju wydatki będą rozliczane za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków tj. stawki ryczałtowej w wysokości 5% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich (zgodnie z art. 54 rozporządzenia ogólnego). Katalog kwalifikowalnych kosztów pośrednich został określony w Podrozdziale 3.12. Koszty pośrednie, Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027;
 • wydatki w ramach cross-financingu (maksymalnie 5% kosztów kwalifikowalnych).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi:

kwota pomocy ze środków UE nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

36 428 571,45 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin wyboru projektów z dnia 12.06.2024 (PDF 570 kB)

Niaktualny regulamin wyboru projektów (PDF 434.75 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 108 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 310 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (DOCX 62 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 36 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOC 62 kB)

Oświadczenia Wnioskodawcy (DOCX 66 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1.27 MB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 537 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 470 kB)

Inne załączniki:

Logotypy czarno-białe (JPG 15 kB) i kolorowe (JPG 248 kB)

Metodologia obliczania korekty finansowej (PDF 157 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 16 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 12.3 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do 15 lipca 2024 (PDF 264 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 04.05 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Nabór (ION):

 • tel. (85) 66 54 -328, 338, 927 w godz. od 10.00 do 13.00.
 • e-mail konkursy.efrr@podlaskie.eu (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.funduszeuepodlaskie.eu w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej ION: funduszeuepodlaskie.eu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: pife.bialystok@podlaskie.eu; 

Komunikaty

12.06.2024

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, jak poniżej. Zgodnie z art. 51 ust. 3 i 8 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021- 2027 oraz z pkt. 14 ust. 5 Regulaminu wyboru projektów, Instytucja Organizująca Nabór (ION) informuje o zmianie Regulaminu wyboru projektów.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców, ION podjęła decyzję dotyczącą wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie do dnia 30 sierpnia 2024 r. do godziny 14:00 (uprzednio, termin zakończenia naboru wyznaczono na 03 lipca 2024 r. do godziny 15:00). Jednocześnie zmianie ulega przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru, tj. termin rozstrzygnięcia naboru to Styczeń 2025 r. (uprzednio przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru wyznaczono na Grudzień 2024 r.).


Ponadto, Zgodnie z zapisami Regulaminu Wyboru Projektów, wartość alokacji przeznaczonej na konkurs została zwiększona o środki z Budżetu Państwa w kwocie 6 428 571,45 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania pozostaje bez zmian, tj. 85% kosztów kwalifikowalnych.
Zmianie uległy także zapisy pkt. 12.3 Regulaminu w zakresie procedury odwoławczej.


Aktualizacja w powyższym zakresie skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie wyboru zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi wyboru projektów na lata 2021-2027 rozdział 7 pkt 13. Zaktualizowany Regulamin wyboru projektów obowiązuje od dnia publikacji komunikatu tj. 12 czerwca 2024 r.

Pełna treść komunikatu (160.30 kB)

Poleć innym: