Działanie 5.2 Zintegrowana terytorialnie kultura i turystyka - nabór niekonkurencyjny

08.05.2024

Zakończony 05.07.2024

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Priorytetu V. Zrównoważony rozwój terytorialny
Działanie 05.02 Zintegrowana terytorialnie kultura i turystyka
Typ projektu: Inicjatywy na rzecz rozwoju terytorialnego, w tym przygotowanie strategii terytorialnych.

Numer naboru: FEPD.05.02-IZ.00-001/24

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski.

8 maja 2024 r. od godziny 14:00

Termin, do którego można składać wnioski

5 lipca 2024 r. do godziny 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2024 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji WOD2021 w centralnym systemie teleinformatycznym na stronie: https://wod.cst2021.gov.pl w terminie 8 maja 2024 r. od godziny 14:00 do 5 lipca 2024 r. do godziny 15:00.

W ramach naboru wszelkie pisma, załączniki do wniosku powinny być przesyłane wyłącznie w formie elektronicznej. Drukowana wersja dokumentacji nie ma zastosowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach postępowania w zakresie wyboru projektów jako Wnioskodawca może ubiegać się Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte: Inicjatywy na rzecz rozwoju terytorialnego, w tym przygotowanie strategii terytorialnych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi:

kwota pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu:

5 708 422,90 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin wyboru projektów (PDF 248 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 169 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 261 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (DOCX 62 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 37 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOC 62 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 955 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (PDF 195 kB)

Kryteria merytoryczne Działanie 5.2 (PDF 334 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 248 kB)

Inne załączniki:

Logotypy czarno-białe (JPG 15 kB) i kolorowe (JPG 248 kB)

Metodologia obliczania korekt finansowych (PDF 157 kB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do dnia 04.06.2024 (PDF 170 kB)

Inne ważne informacje

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 05.02 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Nabór (ION):   

  • tel. (85) 66 54 -386 w godz. od 9.00 do 13.00.
  • e-mail konkursy.efrr@podlaskie.eu (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.funduszeuepodlaskie.eu w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej ION: funduszeuepodlaskie.eu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: pife.bialystok@podlaskie.eu; 

Komunikaty

08.07.2024

Instytucja Organizująca Nabór (ION) informuje, że ocena projektów odbędzie się w formule określonej w § 6 ust. 2 lit b) Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty złożone w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (projekty EFRR), tj. bez udziału eksperta. Projekty oceniane będą przez dwóch losowo wybranych członków Komisji będących pracownikami Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pełna treść komunikatu (PDF 193 kB)

Poleć innym: