Działanie 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia – kształcenie dualne I

11.12.2023

Zakończony 19.02.2024

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach:
Priorytet FEPD.08 Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego
Działanie FEPD.08.01 Rozwój edukacji i kształcenia

Wsparcie jest skierowane do szkół, w których praktyczna nauka zawodu organizowana jest u pracodawcy w ramach przygotowania zawodowego młodocianych.

Typ projektu

Kształcenie zawodowe:

 • Włączenie pracodawców w proces kształcenia zawodowego oraz upowszechnienie kształcenia w miejscu pracy i praktycznego kształcenia zawodowego, uwzględniającego najnowsze trendy technologiczne, w tym w ramach kształcenia dualnego.
 • Wsparcie szkół zawodowych w zakresie wykorzystania nowych technologii, co pozwoli na budowanie zdalnego systemu nauczania oraz prowadzenie kształcenia w systemie on-line,
 • Wsparcie szkół zawodowych na podstawie przygotowanych przez nie programów rozwojowych (w tym przede wszystkim poprzez zapewnienie uczniom możliwości rozwijania kompetencji uniwersalnych w tym cyfrowych, zdobycia kwalifikacji zawodowych, zgodnych z aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniem rynku pracy, w tym zwłaszcza w zakresie zawodów przyszłości czy Przemysłu 4.0),
 • Podnoszenie kompetencji kadr systemu edukacji (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego), w tym do prowadzenia kształcenia w systemie on-line oraz podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej systemem edukacji w celu poprawy jakości kształcenia dzieci i młodzieży.

Numer naboru: FEPD.08.01-IZ.00-004/23


 • Lista projektów ocenionych w ramach naboru

  03.07.2024

  Wynik naboru (PDF, 141.7 KB)Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

12 grudnia 2023 r. od godziny 10:00

Termin, do którego można składać wnioski

19 lutego 2024 r. do godziny 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2024 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji SOWA EFS w centralnym systemie teleinformatycznym na stronie: sowa2021.efs.gov.pl w terminie od 12 grudnia 2023 r. od godziny 10:00 do 19 lutego 2024 r. do godziny 23:59.

W ramach naboru wszelkie pisma, załączniki do wniosku powinny być przesyłane wyłącznie w formie elektronicznej. Drukowana wersja dokumentacji nie ma zastosowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje wspierające biznes, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Służby publiczne

Wniosek o dofinansowanie może być składany wyłącznie:

 • przez organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe
  lub
 • w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe, do której skierowane jest wsparcie.

W sytuacji gdy wnioskodawcą jest podmiot nie będący organem prowadzącym szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe, projekt powinien być realizowany w partnerstwie (zgodnie z art. 39 ustawy wdrożeniowej) z organem/ organami prowadzącymi szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe, do których skierowane jest wsparcie.

Wsparcie udzielane w projekcie kierowane jest zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 do:

 • uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek kształcenia zawodowego, uczących się na kierunkach, w ramach których praktyczna nauka zawodu organizowana jest u pracodawcy w ramach przygotowania zawodowego młodocianych, z wyłączeniem szkół specjalnych, szkół przysposabiających do pracy z obszaru województwa podlaskiego;
 • nauczycieli i kadry zarządzającej, wspierającej i organizującej proces nauczania szkół/placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w których praktyczna nauka zawodu organizowana jest u pracodawcy w ramach przygotowania zawodowego młodocianych, z wyłączeniem szkół specjalnych, szkół przysposabiających do pracy z obszaru województwa podlaskiego;
 • szkół/placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w których praktyczna nauka zawodu organizowana jest u pracodawcy w ramach przygotowania zawodowego młodocianych,. z wyłączeniem szkół specjalnych, szkół przysposabiających do pracy z obszaru województwa podlaskiego

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 7 i 8 do Regulaminu wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi:

kwota pomocy nie może przekroczyć 90 % kosztów kwalifikowalnych.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi:

10 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin wyboru projektów - zmiana z 19.06.2024 (DOCX 209 kB)

Załączniki Regulaminu:

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 8.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Nabór (ION):   

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 – 13.00

 • tel. 85 66 54 260 (sekretariat), 85 66 54 275, 85 66 54 209, 85 66 54 297
 • e-mail edukacja.efs@podlaskie.eu (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.funduszeuepodlaskie.eu w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: pife.bialystok@podlaskie.eu.

Komunikaty

03.07.2024

Instytucja Organizująca Nabór przedstawia „Listę projektów ocenionych w ramach naboru konkurencyjnego nr FEPD.08.01-IZ.00-004/23 Priorytetu VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027” przyjętą uchwałą Nr 14/275/2024 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 01 lipca 2024 r.  Ponadto Instytucja Organizująca Nabór przedstawia informację o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) powołanej w ramach Osi priorytetowej VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działania 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia.

26.06.2024

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, iż wprowadzono zmiany w Regulaminie wyboru projektów w zakresie procedury odwoławczej.

Pełna treść komunikatu (DOCX 38 kB)

18.04.2024

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, iż dane kontaktowe wsparcia technicznego aplikacji BK2021 oraz niezbędne instrukcje dla użytkowników BK2021 dostępne są pod linkiem:

https://funduszeuepodlaskie.eu/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/skorzystaj_z_systemu_informatycz/baza-konkurencyjnosci-bk2021.html

29.03.2024

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, iż wprowadzono zmiany w Regulaminie wyboru projektów w zakresie niżej wskazanych załączników:

 • Załącznik nr 6 do Regulaminu wyboru projektów tj. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 w ramach EFS+,
 • Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS + z załącznikami – dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi,
 • Załącznik nr 5a Wzór umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS + z załącznikami – dla umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi.

Zmienione załączniki obowiązują od 29 marca 2024 roku.

Treść komunikatu (DOCX 38 kB)

06.03.2024

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 przekazuje do wiadomości pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 lutego 2024 r., dotyczące kwalifikowalności podatku VAT w projektach UE (2021-2027).

Treść pisma MFiPR dotyczącego VAT (PDF 212 kB)

22.01.2024

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, że nabór wniosków został wydłużony do 19.02.2024 roku. Zmiana została wprowadzona w Regulaminie wyboru projektów.

Pełna treść komunikatu (DOCX 56 kB)

09.01.2024

W związku z licznymi zapytaniami oraz wątpliwościami Beneficjentów dotyczącymi weryfikacji kryterium formalnego nr 6, tj: Wnioskodawca posiada odpowiedni (adekwatny) potencjał finansowy do realizacji projektu, ION przedstawia sposób wyliczania potencjału finansowego we wnioskach składanych w odpowiedzi na nabory ogłaszane w ramach EFS+ przez IZ oraz IP programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Pełna treść komunikatu (DOCX 38 kB)

09.01.2024

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje,że zmieniony został Załącznik nr 6 do Regulaminu wyboru projektów tj. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 w ramach EFS+.

Treść komunikatu (DOCX 37 kB)

15.12.2023

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, że nabór wniosków został wydłużony do 26 stycznia 2024 roku. Ponadto wprowadzono zmiany w Regulaminie wyboru projektów w zakresie wskazanym w poniższym komunikacie.

Treść komunikatu (DOCX 61 kB)

Poleć innym: