Działanie 9.2 Zwiększenie lokalnej aktywności społeczno-zawodowej - tryb niekonkurencyjny

13.05.2024

Zakończony 15.07.2024

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (IZ FEdP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach:
Priorytet IX Fundusze na rzecz Rozwoju Lokalnego
Działanie 9.2: Zwiększenie lokalnej aktywności społeczno-zawodowej (tryb niekonkurencyjny)

Nabór nr: FEPD.09.02-IZ.00-001/24

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski:

Od 13.05.2024 r. od godz. 15.00

Termin, do którego można składać wnioski:

Do dnia 15.07.2024 r. do godziny 23.59

Termin rozstrzygnięcia naboru

Przewidywany termin to: wrzesień 2024 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami składany jest w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS (SOWA EFS) dostępnym na stronie internetowej: sowa2021.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu na wsparcie kosztów zarządzania mogą się ubiegać Lokalne Grupy Działania wskazane w Regulaminie naboru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Ogłoszony nabór w ramach Działania 9.2 Zwiększenie lokalnej aktywności społeczno-zawodowej obejmuje następujący typ projektu:

Zarządzanie Lokalną Strategią Rozwoju, jej monitorowanie i ewaluacja oraz animowanie.

Finanse

Przedmiotowy nabór dotyczy wyłącznie projektów realizowanych z zastosowaniem kwot ryczałtowych, w związku z czym określona została maksymalna wartość projektu (łączny koszt projektu), która nie może przekroczyć równowartości 200 tys. EUR, tj. 865 100 PLN.

Wysokość limitu środków w ramach naboru wynosi 13 681 638,77 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%.

Beneficjant (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego szacowanego minimum 5% wydatków kwalifikowalnych.

Niezbędne dokumenty

Regulamin - zmiana z 21.06.2024 (PDF 681 kB)

Nieaktualny Regulamin (PDF 562 kB)

Załączniki do Wezwania:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (PDF 63 kB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (PDF 569 kB)
 3. Budżet szczegółowy SOWA EFS+ (XLSX 60 kB)
 4. Lista Wskaźników Kluczowych 2021-2027 – EFS+ (PDF 691 kB)
 5. Wzór umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS + dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi (PDF 955 kB)
 6. Lista warunków udzielenia wsparcia (PDF 407 kB)
 7. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania (ODT 21 kB)
 8. Wzór oświadczenia, że na terenie JST lub podmiotu przez nią kontrolowanego nie obowiązują dyskryminujące akty prawne (DOCX 37 kB)

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

 • telefonicznie pod numerem telefonu (85) 66 54 961, (85) 66 54 957, (85) 66 54 320;
 • na adres poczty elektronicznej: e-mail: rlks.sekretariat@podlaskie.eu (wpisując w tytule wiadomości nr naboru: FEPD.09.02-IZ.00-001/24);
 • za pośrednictwem Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego w Białymstoku, infolinia: 801 308 013, e-mail: pife.bialystok@podlaskie.eu 
 • W przypadku awarii i problemów z funkcjonowaniem aplikacji SOWA EFS Wnioskodawca może zgłaszać problemy za pomocą skrzynki mailowej: pomoc.fepd@podlaskie.eu lub telefonicznie pod numerami: 85 66 54 933/363.

Komunikaty

21.06.2024

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, że termin składania wniosków został wydłużony do 15 lipca 2024 roku.

Pełna treść komunikatu (PDF 114 kB)

Poleć innym: