III Posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego

31.05.2023

W dniu 31 maja 2023 odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. W posiedzeniu oprócz stałych członków komitetu udział wzięli również przedstawiciele Komisji Europejskiej, tj. Pan Simeon Shenev (opiekun Podlaskiego) i Pani Elżbieta Gajeska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, oraz Pani Aneta Sobotka z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Podczas posiedzenia przeanalizowano oraz zatwierdzono kryteria wyboru projektów w ramach FEdD skierowanych do przedsiębiorców:

  • Działanie 01.01 Rozwój regionalnego potencjału B+R, typ projektu: Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw-bon na badania (projekt grantowy);
  • Działanie 01.02 Rozwój przez cyfryzacje, typ projektu: Wdrażanie technologii cyfrowych w MSP-bon na cyfryzacje (projekt grantowy);
  • Działanie 01.05 Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw, typ projektu: Wdrażanie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów w MSP, realizowane na obszarze gmin wymienionych w załączniku nr I do programu FEdP;
  • Działanie 01.05 Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw, typ projektu: Wzmacnianie potencjału i podnoszenie jakości usług funkcjonujących w regionie instytucji otoczenia biznesu i ośrodków innowacji-kryteria do oceny projektów strategicznych w trybie niekonkurencyjnym;
  • Działanie 01.05 Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw, typ projektu: Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MSP-kryteria do oceny projektu strategicznego w trybie niekonkurencyjnym.

Zaprezentowana została również „Strategia komunikacji programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027”. Strategię zaopiniowano pozytywnie.

Poleć innym: