Karta Praw Podstawowych

Zgłaszanie podejrzeń o niezgodność projektów/działań z Kartą Praw Podstawowych

Karta Praw Podstawowych (KPP) to zbiór fundamentalnych praw człowieka podpisany 7 grudnia 2000 r. w Nicei w imieniu Parlamentu Europejskiego, Rady UE oraz Komisji Europejskiej. Karta zawiera prawa i zasady w odniesieniu do sześciu zagadnień: godności, wolności, równości, solidarności, praw obywatelskich oraz wymiaru sprawiedliwości i jest jednym z najważniejszych narzędzi ochrony praw podstawowych na poziomie regionalnym.

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego jest zobowiązana do zagwarantowania przestrzegania praw i wolności określonych w Karcie Praw Podstawowych na każdym etapie wdrażania programu, tj. programowania, wyboru i realizacji projektów, kontroli projektów, monitorowania i ewaluacji.

W celu zagwarantowania przestrzegania praw i wolności określonych w Karcie Praw Podstawowych, istnieje możliwość zgłoszenia niezgodności z Kartą Praw Podstawowych projektów lub działań realizowanych przez Beneficjenta, Instytucję Zarządzającą FEdP lub Instytucję Pośredniczącą Wojewódzki Urząd Pracy.

Kto może zgłosić naruszenie swoich praw?

W procesie składania zgłoszeń o podejrzeniu niezgodności z KPP istnieje konieczność wykazania interesu faktycznego, tj. musi istnieć podstawa faktyczna dla danej osoby/instytucji do złożenia takiego zgłoszenia, którą jest np. konieczność zrealizowania swojego uprawnienia lub obowiązku. Jednocześnie każda osoba/podmiot może poinformować Instytucję Zarządzającą FEdP lub Rzecznika Funduszy Europejskich o zauważonych problemach, nieprawidłowościach czy błędach związanych ze stosowaniem zapisów KPP.

Gdzie zgłosić naruszenie swoich praw?

 • W przypadku projektów realizowanych przez Beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie (lub decyzji) zawartej z Instytucją Zarządzającą FEdP/Instytucją Pośredniczącą WUP, zgłoszenia o podejrzeniu niezgodności z KPP projektu/działań składane są do Instytucji Zarządzającej FEdP/Instytucji Pośredniczącej WUP.
 • Zgłoszenia o podejrzeniu niezgodność z KPP projektu/działań realizowanych przez Instytucję Zarządzającą FEdP/Instytucję Pośredniczącą WUP składane są do Rzecznika Funduszy Europejskich.

Dane kontaktowe:

Jak długo trwa rozpatrzenie zgłoszenia?

Zgłoszenia o podejrzeniu niezgodności projektu/działań z KPP będą rozpatrywane w terminie 2 miesięcy od ich wpływu. W uzasadnionych i skomplikowanych przypadkach, termin może ulec wydłużeniu, o czym podmiot/osoba składający/a zgłoszenie zostanie poinformowany/a.

Pozostałe informacje

Zgłoszenie o podejrzeniu niezgodności działań z KPP podejmowanych przez IZ FEdP, IP WUP lub Beneficjenta nie zastępuje istniejącego systemu ochrony praw podstawowych opartego o sądy oraz odrębny mechanizm działania Rzecznika Praw Obywatelskich w oparciu o wnioski podmiotów indywidualnych.

Analiza przepisów Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w zakresie wsparcia z FEdP 2021-2027

Zgodnie z dokumentem pn. „Samoocena spełnienia warunku, skuteczne stosowanie i wdrażanie Karty Praw Podstawowych w Polsce” poniżej wskazano konkretne artykuły KPP związane z zakresem wsparcia planowanym do realizacji w FEdP 2021-2027. Powinny one w sposób szczególny być brane pod uwagę w trakcie wyboru i realizacji projektów:

 • art. 8 Ochrona danych osobowych,
 • art. 11 Wolność wypowiedzi i informacji,
 • art. 14 Prawo do nauki,
 • art. 17 Prawo własności,
 • art. 20 Równość wobec prawa,
 • art. 21 Niedyskryminacja,
 • art. 22 Różnorodność kulturowa, religijna i językowa,
 • art. 23 Równość kobiet i mężczyzn,
 • art. 24 Prawa dziecka,
 • art. 25 Prawa osób w podeszłym wieku,
 • art. 26 Integracja osób niepełnosprawnych,
 • art. 34 Zabezpieczenie społeczne i pomoc społeczna,
 • art. 37 Ochrona środowiska.
Poleć innym: