Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Zgłaszanie podejrzeń o niezgodność projektów/działań z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych w zakresie wsparcia z FEdP 2021-2027

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2006 r. Weszła w życie w 2008 r. Stronami konwencji jest 156 państw (czerwiec 2015 r.). Stroną konwencji jest Unia Europejska. Polska ratyfikowała konwencję w 2012 r. Konwencja ma przyczynić się do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie im rzeczywistego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, na równi z innymi osobami.

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego jest zobowiązana do zagwarantowania przestrzegania praw i wolności określonych w Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych na każdym etapie wdrażania programu, tj. programowania, wyboru i realizacji projektów, kontroli projektów, monitorowania i ewaluacji.

Konwencja zawiera przepisy:

 • zakazujące dyskryminowania osób niepełnosprawnych,
 • nakazujące tworzenie warunków korzystania z praw na zasadzie równości z innymi osobami,
 • nakazujące wprowadzenie rozwiązań specjalnie adresowanych do osób niepełnosprawnych, odpowiednio do rodzaju zagadnienia.

Najważniejsze postanowienia konwencji:

 • zakaz bezprawnego i samowolnego pozbawiania wolności, wolność od tortur lub okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub karania, zakaz poddawania, bez swobodnie wyrażonej zgody, eksperymentom medycznym lub naukowym,
 • wolność wypowiadania się i wyrażania opinii oraz dostęp do informacji,
 • gwarancje praw politycznych, w tym w celu zagwarantowania udziału w życiu politycznym i publicznym,
 • zapewnienie dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, innych urządzeń i usług powszechnie zapewnianych,
 • prowadzenie życia samodzielnie i przy włączeniu w społeczeństwo,
 • zakaz samowolnej lub bezprawnej ingerencji w życie prywatne, rodzinne, dom lub korespondencję, innego typu komunikację,
 • poszanowanie domu i rodziny: zakaz dyskryminacji we wszystkich sprawach dotyczących małżeństwa, rodziny, rodzicielstwa, adopcji, prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, podejmowania decyzji o liczbie i czasie urodzenia dzieci, dostęp do informacji dotyczących prokreacji i planowania rodziny, odpowiednia pomoc w wykonywaniu obowiązków związanych z wychowaniem dzieci,
 • prawo do edukacji na wszystkich poziomach, stworzenie włączającego systemu kształcenia, umożliwiającego integrację dzieci i młodzieży niepełnosprawnych na wszystkich poziomach edukacji,
 • prawo osiągnięcia najwyższego możliwego poziomu stanu zdrowia, gwarantowanie opieki zdrowotnej w takim samym zakresie i takiej samej jakości, jak innym osobom,
 • rehabilitacja: podejmowanie odpowiednich środków w celu umożliwienia uzyskania i utrzymania możliwie pełnych zdolności fizycznych, intelektualnych, społecznych i zawodowych oraz pełnej integracji,
 • prawo do pracy, w tym do możliwości zarabiania na życie poprzez pracę swobodnie wybraną, w otwartym, integracyjnym i dostępnym środowisku pracy, wprowadzanie racjonalnych usprawnień w miejscu pracy,
 • zapewnienie odpowiednich warunków życia i ochrony socjalnej,
 • podejmowanie działań w celu zapewnienia dostępu do wszelkich form działalności w dziedzinie kultury, rozwoju i wykorzystania potencjału twórczego, artystycznego i intelektualnego, wspieranie uznania tożsamości kulturowej i językowej osób niepełnosprawnych, w tym języków migowych i kultury osób niesłyszących, tworzenie warunków korzystania z wypoczynku i uprawiania sportu.

W celu zagwarantowania przestrzegania postanowień konwencji, istnieje możliwość zgłoszenia niezgodności z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON) projektów lub działań realizowanych przez Beneficjenta, Instytucję Zarządzającą FEdP lub Instytucję Pośredniczącą Wojewódzki Urząd Pracy.

Kto może zgłosić naruszenie swoich praw?

W procesie składania zgłoszeń o podejrzeniu niezgodności z KPON istnieje konieczność wykazania interesu faktycznego, tj. musi istnieć podstawa faktyczna dla danej osoby z niepełnosprawnością lub jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych) do złożenia takiego zgłoszenia, którą jest np. konieczność zrealizowania swojego uprawnienia lub obowiązku. Jednocześnie każdy inny podmiot/osoba może poinformować Instytucję Zarządzającą FEdP lub Rzecznika Funduszy Europejskich o zauważonych problemach, nieprawidłowościach czy błędach związanych ze stosowaniem zapisów KPON w związku z realizacją FEdP 2021-2027.

Gdzie zgłosić naruszenie swoich praw?

 • W przypadku projektów realizowanych przez Beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie (lub decyzji) zawartej z Instytucją Zarządzającą FEdP/Instytucją Pośredniczącą WUP, zgłoszenia o podejrzeniu niezgodności z KPON projektu/działań składane są do Instytucji Zarządzającej FEdP/Instytucji Pośredniczącej WUP.
 • Zgłoszenia o podejrzeniu niezgodność z KPON projektu/działań realizowanych przez Instytucję Zarządzającą FEdP/Instytucję Pośredniczącą WUP składane są do Rzecznika Funduszy Europejskich.

Dane kontaktowe:

Jak długo trwa rozpatrzenie zgłoszenia?

Zgłoszenia o podejrzeniu niezgodności projektu/działań z KPON będą rozpatrywane w terminie 2 miesięcy od ich wpływu. W uzasadnionych i skomplikowanych przypadkach, termin może ulec wydłużeniu, o czym podmiot/osoba składający/a zgłoszenie zostanie poinformowany/a.

Analiza przepisów Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych w zakresie wsparcia z FEdP 2021-2027

Zgodnie z wymogiem wskazanym w załączniku nr 3 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027  pn. „Procedura służąca do włączania zapisów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) do praktyki wdrażania programów” poniżej wskazano konkretne artykuły KPON adekwatne do zakresu wsparcia z FEdP 2021-2027. Powinny one zostać w szczególności wzięte pod uwagę w kontekście ich przestrzegania na etapie wyboru i realizacji projektów:

 • art. 5 Równość i niedyskryminacja
 • art. 6 Niepełnosprawne kobiety
 • art. 7 Niepełnosprawne dzieci
 • art. 8 Podnoszenie świadomości
 • art. 9 Dostępność
 • art. 17 Ochrona integralności osobistej
 • art. 19 Niezależne życie i włączenie w społeczeństwo
 • art. 23 Poszanowanie życia rodzinnego i domowego
 • art. 24 Edukacja
 • art. 25 Zdrowie
 • art. 26 Rehabilitacja
 • art. 27 Praca i zatrudnienie
 • art. 28 Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna
 • art. 30 Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie.
Poleć innym: