Działanie 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia, typ 6. Wsparcie stypendialne dla młodzieży (kształcenie zawodowe) w ramach przedsięwzięcia priorytetowego wspierające innowacyjną myśl technologiczną - nabór niekonkurencyjny

23.02.2024

Aktualny od 26.02.2024 do 28.05.2024

Informacja o naborze Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (IZ FEdP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach:
Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego
Działania 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia

Typ projektów: Typ 6. Wsparcie stypendialne dla młodzieży (kształcenie zawodowe) w ramach przedsięwzięcia priorytetowego wspierające innowacyjną myśl technologiczną.

Numer naboru: FEPD.08.01-IZ.00-002/24

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

26.02.2024 od godz. 10:00

Termin, do którego można składać wnioski

28.05.2024 do godz. 23:59

Numer naboru: FEPD.08.01-IZ.00-002/24

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania:

Czerwiec 2024 r.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami składany jest w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS (SOWA EFS) dostępnym na stronie internetowej: sowa2021.efs.gov.pl

Przedmiot naboru

Nabór prowadzony w sposób niekonkurencyjny

Kto może złożyć wnioski:

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Finanse

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi: 15 607 800 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję): 90%

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi 10% kosztów kwalifikowalnych.

Dane kontaktowe

Pytania o warunki naboru można kierować:

 • telefonicznie pod numerem telefonu (85) 66 54 275; 85 66 54 209,
 • na adres poczty elektronicznej: edukacja.efs@podlaskie.eu (wpisując w tytule wiadomości tylko nr naboru: FEPD.08.01-IZ.00-002/24);
 • za pośrednictwem Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego w Białymstoku, infolinia: 801 308 013, e-mail: pife.bialystok@podlaskie.eu

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin wyboru projektów - zmiana z 15.04.2024 (DOCX 180 kB)

Załączniki Regulaminu:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (PDF 63 kB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (DOC 686 kB)
 3. Lista Wskaźników Kluczowych 2021-2027 – EFS+ (DOCX 153 kB)
 4. Wzór decyzji w sprawie dofinansowania projektu ze środków EFS + z załącznikami - zmiana z 29.03.2024 (DOCX 577 kB)
 5. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 w ramach EFS+ - zmiana z 29.03.2024 (DOCX 57 kB)
 6. Systematyka kryteriów wyboru projektów współfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego + w ramach programu fundusze europejskie dla podlaskiego na lata 2021-2027 - kryteria ogólne wyboru projektów (DOCX 73 kB)
 7. Systematyka kryteriów wyboru projektów współfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego + w ramach programu fundusze europejskie dla podlaskiego na lata 2021-2027 - szczególne kryteria wyboru projektów (DOCX 59 kB)
 8. Wzór oświadczenia, że na terenie JST lub podmiotu przez nią kontrolowanego nie obowiązują dyskryminujące akty prawne (DOCX 37 kB)
 9. Wzór umowy o partnerstwie (DOCX 72 kB)

Komunikaty

15.04.2024

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, że termin naboru wniosków został wydłużony do 28 maja 2024 roku.

Pełna treść komunikatu (DOCX 48 kB)

29.03.2024

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, iż wprowadzono zmiany w Regulaminie wyboru projektów w zakresie niżej wskazanych załączników:

 • Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów tj. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 w ramach EFS+,
 • Załącznik nr 4. Wzór decyzji w sprawie dofinansowania projektu ze środków EFS + z załącznikami,

Zmienione załączniki obowiązują od 29 marca 2024 roku.

Treść komunikatu (DOCX 38 kB)

06.03.2024

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, iż wprowadzono zmiany w Regulaminie wyboru projektów w zakresie terminu składania wniosków.

Termin składania wniosków w ramach naboru zostaje wydłużony na wniosek podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku o dofinansowanie. Uaktualniony w w/w zakresie Regulamin wyboru projektów obowiązuje od 06.03.2024 roku.

Pełna treść komunikatu (PDF 105 kB).

06.03.2024

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 przekazuje do wiadomości pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 lutego 2024 r., dotyczące kwalifikowalności podatku VAT w projektach UE (2021-2027).

Treść pisma MFiPR dotyczącego VAT (PDF 212 kB)

27.02.2024

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, iż wprowadzono zmiany w Regulaminie wyboru projektów w zakresie wskazanym w poniższym komunikacie.

Pełna treść komunikatu (PDF 135 kB)

Poleć innym: