Działania 8.3 Zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej - nabór niekonkurencyjny

24.01.2024

Aktualny od 01.02.2024 do 08.03.2024

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (IZ FEdP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach:
Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego
Działania 8.3 Zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej

Typ projektu: Działania w zakresie wzmocnienia roli i potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego w ramach przedsięwzięcia priorytetowego.

Numer naboru: FEPD.08.03-IZ.00-001/24

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

01.02.2024 od godz. 0:00

Termin, do którego można składać wnioski

08.03.2024 do godz. 23:59

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania:

Kwiecień 2024 r.

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami składany jest w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS (SOWA EFS) dostępnym na stronie internetowej: sowa2021.efs.gov.pl.

Przedmiot naboru

Nabór prowadzony w sposób niekonkurencyjny, dotyczy projektu: Wzmocnienie roli i potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego”.

Kto może złożyć wniosek:

Województwo Podlaskie, Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji

Finanse

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi: 4 845 558,57 PLN.

Całkowita wartość projektu wynosi: 5 100 585,69 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję): 95%

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych.

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów

Regulamin wyboru projektów (DOCX 187 kB)

Załączniki do regulaminu

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (PDF 63 kB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (DOC 471 kB)
 3. Lista Wskaźników Kluczowych 2021-2027 – EFS+ (DOCX 153 kB)
 4. Wzór decyzji w sprawie dofinansowania projektu ze środków EFS + z załącznikami (DOCX 577 kB)
 5. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 w ramach EFS+ (DOCX 75 kB)
 6. Systematyka kryteriów wyboru projektów współfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego + w ramach programu fundusze europejskie dla podlaskiego na lata 2021-2027 - kryteria ogólne wyboru projektów (DOCX 73 kB)
 7. Systematyka kryteriów wyboru projektów współfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego + w ramach programu fundusze europejskie dla podlaskiego na lata 2021-2027 - szczególne kryteria wyboru projektów (DOCX 53 kB)
 8. Wzór oświadczenia, że na terenie JST lub podmiotu przez nią kontrolowanego nie obowiązują dyskryminujące akty prawne (DOCX 37 kB)

Dane kontaktowe

Pytania o warunki naboru można kierować:

 • telefonicznie pod numerem telefonu (85) 66 54 257;
 • na adres poczty elektronicznej: wlaczenie.efs@podlaskie.eu (wpisując w tytule wiadomości tylko nr naboru: FEPD.08.03-IZ.00-001/24);
 • za pośrednictwem Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego w Białymstoku, infolinia: 801 308 013, e-mail: pife.bialystok@podlaskie.eu
Poleć innym: