Działanie 1.1 Rozwój regionalnego potencjału B+R, typ: Projekty B+R przedsiębiorstw: 1a działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów, 1b rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

10.05.2024

Aktualny od 10.05.2024 do 26.07.2024

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Priorytetu I Badania i innowacje
Działania 1.1 Rozwój regionalnego potencjału B+R

Typ: Projekty B+R przedsiębiorstw: 1a działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów, 1b rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

Numer naboru: FEPD.01.01-IZ.00-003/24

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

10.05.2024 r. od godz. 14:00

Termin, do którego można składać wnioski

26.07.2024 r. do godz. 23:59

Termin rozstrzygnięcia naboru

grudzień 2024 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów oraz załączniki składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji WOD2021 w centralnym systemie teleinformatycznym na stronie: wod.cst2021.gov.plNie jest składana wersja papierowa.

Instrukcje użytkownika aplikacji dostępne są na stronie: Pobierz poradniki, publikacje i instrukcje - Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (funduszeuepodlaskie.eu).

W dniu rozpoczęcia naboru ION udostępni formularz wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji WOD2021, aby potencjalny Wnioskodawca mógł go wypełnić, a następnie złożyć wniosek w trakcie trwania naboru.

Nabór wniosków trwa od 10 maja 2024 r. (od godz. 14:00) do 26 lipca 2024 r. (do godz. 23:59).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach naboru uprawnione do aplikowania są:

  1. przedsiębiorstwa – bez względu na status: mikro-, małe, średnie, duże;
  2. konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw.
  3. konsorcja przemysłowo-naukowe, w szczególności z udziałem: organizacji badawczych.

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

Wsparcie dużych przedsiębiorstw w zakresie badań naukowych i innowacji, możliwe jest pod warunkiem gdy projekt wiąże się ze współpracą z MŚP i zapewnia efekt dyfuzji innowacji, przy czym priorytetowo traktowane będą projekty w zakresie badań naukowych i innowacji wdrażających cele Europejskiego Zielonego Ładu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem naboru jest wybór do dofinansowania projektów, które najbardziej przyczynią się do osiągnięcia celów FEdP 2021-2027 oraz celu szczegółowego (i) Priorytetu I, którym jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Postępowanie prowadzone jest dla typu projektu: Projekty B+R przedsiębiorstw: 1a działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów, 1b rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

Wsparcie będzie kierowane na projekty wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje. Projekt musi być realizowany w obrębie obszarów wskazanych w „Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2021-2027+ (RIS3 2027+)”. Wnioskodawca powinien przedstawić informacje wskazujące na powiązanie przedmiotu projektu i jego wpływ na rozwój konkretnych obszarów zaliczanych do inteligentnych specjalizacji z obszaru rdzenia (a więc wskazanych sektorów i ich łańcuchów wartości) lub inteligentnych specjalizacji „wschodzących”, a w przypadku przyczyniania się do rozwoju innych obszarów – należy w sposób rzetelny i jednoznaczny wykazać przewidywane korzyści gospodarcze dla regionu, które będą efektem realizacji projektu.

W ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty B+R przedsiębiorstw obejmujące następujące typy projektów:

1a  działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów – badania przemysłowe i prace rozwojowe, zgodnie z definicją określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014, lub wyłącznie prace rozwojowe.

Wsparciem nie będą objęte badania podstawowe.

Elementem projektów może być uzyskanie i ochrona własności intelektualnej wytworzonych/uzyskanych w ramach projektu rozwiązań.

Wyłącznie w przypadku MŚP (nie dotyczy dużych przedsiębiorstw) elementem projektu może być wdrożenie wyników tych prac, przy czym komponent wdrożeniowy musi stanowić mniejszość wydatków kwalifikowalnych projektu. Wsparcie na wdrożenie będzie realizowane w formie dotacji warunkowej zgodnie z załącznikiem nr 6a do Regulaminu.

Premiowane będą projekty realizowane przez konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przemysłowo-naukowe.

1b  rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw – tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R przez inwestycje w aparaturę, sprzęt, WNiP i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Wymogiem w przypadku tego typu projektu jest przedstawienie informacji dotyczących zakresu badań przemysłowych lub prac rozwojowych, które przedsiębiorstwo zamierza realizować na utworzonej infrastrukturze, a także zdolności przedsiębiorstwa do realizacji prac B+R (potencjału kadrowego, doświadczenia, potencjału infrastrukturalnego), a tym samym zobowiązanie do ich realizacji.

Uzupełnieniem projektów typu 1a lub 1b może być podnoszenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, w szczególności z zakresu: prac B+R, komercjalizacji wyników prac B+R, transferu technologii, ochrony własności intelektualnej oraz obszarów powiązanych z tematyką badań i innowacji.

Elementem projektów z zakresu B+R będą mogły być także działania związane
z zazielenieniem, internacjonalizacją czy cyfryzacją, co powinno się przekładać na zwiększenie efektów realizowanych projektów.

Preferowane będą prace B+R+I mające na celu rozwój ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w przedsiębiorstwach.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalne dopuszczalne poziomy dofinansowania projektu zostały szczegółowo opisane w rozdz. 5 Intensywność wsparcia i finansowanie projektów Regulaminu wyboru projektów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty:

Regulamin wyboru projektów

Regulamin wyboru projektów - zmiana z 21.06.2024 (PDF 537 kB)

Tabela zmian do Regulaminu z 21.06.2024 (PDF 169 kB)

Nieaktualny Regulamin wyboru projektów (PDF 537 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 197 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 209 kB)

Biznesplan (DOC 320 kB)

Arkusze kalkulacyjne (XLSX 92 kB)

Formularz w zakresie OOS (DOCX 66 kB)

Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (DOC 50 kB)

Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (DOC 48 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 100 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 93 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 38 kB)

Oświadczenie dotyczące delokalizacji (DOCX 40 kB)

Oświadczenie o rozpowszechnieniu wyników prac B+R (DOCX 41 kB)

Oświadczenie Konsorcjanta o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (DOC 57 kB)

Wzór Umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (PDF 896 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów - formalne (PDF 196 kB)

Kryteria wyboru projektów - merytoryczne (PDF 310 kB)

Regulamin KOP

Regulamin Prac Komisji Oceny Projektów (PDF 409 kB)

Inne:

Zasady udzielania dotacji warunkowej w ramach Priorytetu I Programu FEdP 2021-2027 (PDF 173 kB)

Metodologia obliczania korekty finansowej (PDF 154 kB)

Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2021-2027+ (RIS3 2027+) (PDF 1.84 MB)

Logotypy EFRR w wersji czarno-białej (PNG 17 kB) i kolorowej (JPG 248 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 16 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 13 Regulaminu wyboru projektów.

Pytania i odpowiedzi

Pytania o warunki naboru można kierować:

  • telefonicznie pod numerami: (85) 66 54 -324, -497, -914, -929, -930, -954, -982, -983, -984 w godz. 8:30-15:00;
  • na adres poczty elektronicznej: przedsiebiorcy@podlaskie.eu (wpisując w tytule wiadomości tylko nr naboru: FEPD.01.01-IZ.00-003/24);
  • za pośrednictwem Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego w Białymstoku, infolinia: 801 308 013, e-mail: pife.bialystok@podlaskie.eu.

ION zamieści na stronie naboru wyłącznie wybrane odpowiedzi, które mogą mieć znaczenie dla potencjalnych Wnioskodawców.

Komunikaty

24.06.2024

Mając na uwadze zapisy Wytycznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027, Instytucja Organizująca Nabór anuluję zmianę dotyczącą Załącznika nr 4 – Kryteria wyboru projektów – METODYKA I KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 KRYTERIA FORMALNE opublikowaną 21 czerwca 2024 r. Zmiana obowiązuje od 24 czerwca 2024 r.

Treść komunikatu (PDF 121 kB)

21.06.2024

Mając na uwadze prośby potencjalnych Wnioskodawców, Zarząd Województwa Podlaskiego podjął w dniu 17 czerwca 2024 r. decyzję dotyczącą wydłużenia terminu złożenia wniosku o dofinansowanie w przedmiotowym naborze do dnia 26 lipca 2024 r. (pierwotny termin wyznaczono na 26 czerwca 2024 r.). W związku z powyższym, a także potrzebą aktualizacji dokumentacji naboru, zmianie ulega treść Regulaminu wyboru projektów.

Pełna treść komunikatu (PDF 150 kB)

Tabela zmian do Regulaminu (PDF 169 kB)

Poleć innym: