Działanie 1.5 Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw, typ: Wzmacnianie potencjału i podnoszenie jakości usług funkcjonujących w regionie instytucji otoczenia biznesu i ośrodków innowacji – nabór niekonkurencyjny

17.01.2024

Aktualny od 17.01.2024 do 29.02.2024

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (IZ FEdP) ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytet I Badania i innowacje, Działanie 1.5 Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw, Typ: Wzmacnianie potencjału i podnoszenie jakości usług funkcjonujących w regionie instytucji otoczenia biznesu i ośrodków innowacji.

Informacje o naborze

Termin składania wniosku:

17.01.2024 od godz. 14:00 do 29.02.2024 r. do godz. 23:59

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania:

maj 2024 r.

Sposób składania wniosku:

Wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji WOD2021 w centralnym systemie teleinformatycznym na stronie: wod.cst2021.gov.pl.

Nie jest składana wersja papierowa.

Przedmiot naboru

Nabór prowadzony w sposób niekonkurencyjny, dotyczy projektu: „Podlaskie Centrum Nowych Technologii INFOPLEX” ujętego w załączniku 10 do Kontraktu Programowego dla Województwa Podlaskiego oraz Aneksie 3 do FEdP 2021-2027 jako przedsięwzięcie priorytetowe o szczególnym znaczeniu dla rozwoju regionu.

Wsparciem objęty będzie kompleksowy projekt obejmujący działania dotyczące zapewnienia wysokiej jakości usług dla MŚP oraz wzrostu ich kompetencji związanych z wdrażaniem innowacji, zwiększeniem produktywności, wdrażaniem rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0 i nowoczesnych technologii IT.

Kto może złożyć wniosek

Klaster Technologiczny INFOTECH (tj. koordynator klastra posiadający osobowość prawną)/spółka powołana na rzecz realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z Załącznikiem nr 10 do Kontraktu Programowego dla Województwa Podlaskiego.

Finanse

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi: 43 355 000,00 PLN. Minimalna i maksymalna wartość projektu nie została ustalona.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach przedmiotowego naboru nie może przekroczyć:

 • w przypadku wydatków objętych pomocą na infrastrukturę lokalną, kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji (zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz, albo przy użyciu mechanizmu wycofania), przy czym poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku wydatków objętych regionalną pomocą inwestycyjną, poziom dofinansowania nie przekracza poziomu wynikającego z mapy pomocy regionalnej;
 • w przypadku wydatków objętych pomocą dla klastrów innowacyjnych, intensywność pomocy inwestycyjnej nie przekracza 65% kosztów kwalifikowalnych natomiast intensywność pomocy operacyjnej nie przekracza 50% łącznych kwalifikowalnych kosztów w okresie, na który przyznawana jest pomoc;
 • w przypadku wydatków objętych pomocą de minimis, poziom dofinansowania nie przekracza 85% kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku wydatków nie objętych pomocą publiczną, poziom dofinansowania nie przekracza 85% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalny poziom wkładu własnego Beneficjenta stanowiący procent wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

 • w przypadku wydatków objętych pomocą publiczną (inną niż de minimis) – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami;
 • w przypadku wydatków objętych pomocą de minimis – 15%;
 • w przypadku wydatków nie objętych pomocą publiczną – 15%.

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów

Regulamin wyboru projektów obowiązujacy od dnia 30.01.2024 r (410 kB)

Tabela zmian do Regulaminu wyboru projektów (PDF 178 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 188 kB)

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 247 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 714 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (PDF 195 kB)

Kryteria merytoryczne (PDF 285 kB)

Regulamin KOP

Regulamin prac Komisji Oceny Projektów (PDF 409 kB)

Logotypy

Logotypy w wersji czarno-białej (PNG 17 kB) i kolorowej (JPG 248 kB)

Inne ważne informacje

Dane kontaktowe

Pytania o warunki naboru można kierować:

 • telefonicznie pod numerami telefonu: (85) 66 54 -984, -983, -982, -954, -930, -929, -914, -497, -324 w godz. 8:30-15:00;
 • na adres poczty elektronicznej: przedsiebiorcy@podlaskie.eu (wpisując w tytule wiadomości tylko nr naboru: FEPD.01.05-IZ.00-001/24);
 • za pośrednictwem Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego w Białymstoku, infolinia: 801 308 013,e-mail:  pife.bialystok@podlaskie.eu

Komunikaty

30.01.2024

Mając na uwadze wniosek złożony przez Wnioskodawcę, Zarząd Województwa Podlaskiego podjął w dniu 25 stycznia 2024 r. decyzję dotyczącą wydłużenia terminu złożenia wniosku o dofinansowanie w przedmiotowym naborze do dnia 29 lutego 2024 r. (pierwotny termin wyznaczono na 31 stycznia 2024 r.).
W związku z powyższym zmianie ulega treść Regulaminu wyboru projektów.
W załączeniu zaktualizowany Regulamin wyboru projektów oraz wykaz wprowadzonych zmian wraz z uzasadnieniem. Zmiany obowiązują od 30 stycznia 2024 r.

Regulamin wyboru projektów obowiązuje od dnia 30 stycznia 2024 r. (PDF 410 kB)

Tabela zmian do Regulaminu wyboru projektów (pdf 178 kB)

Pełna treść komunikatu (pdf 149,60 kB).

Poleć innym: