Działanie 2.4 Energia odnawialna, Typ projektu: Budowa lub rozbudowa magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE

31.08.2023

Zakończony 11.12.2023

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Priorytetu II. Region przyjazny środowisku
Działanie 2.4 Energia odnawialna
Typ projektu: Budowa lub rozbudowa magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE

Numer naboru: FEPD.02.04-IZ.00-001/23

Informacja o naborze

Termin, od którego można składać wnioski.

31 sierpnia 2023 r. od godziny 10:00

Termin, do którego można składać wnioski

11 grudnia 2023 r. do godziny 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wrzesień 2024 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji WOD2021 w centralnym systemie teleinformatycznym na stronie: wod.cst2021.gov.pl.

w terminie od 31 sierpnia 2023 r. od godziny 10:00 do 11 grudnia 2023 r. do godziny 15:00.

W ramach naboru wszelkie pisma, załączniki do wniosku powinny być przesyłane wyłącznie w formie elektronicznej. Drukowana wersja dokumentacji nie ma zastosowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
Ze wsparcia w ramach naboru wyłączone zostaną projekty, których Wnioskodawcą jest członek Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk oraz Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży, a także jednostki podległe ww. członkom.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będzie objęte:

Budowa lub rozbudowa magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE. Projekty grantowe, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich

w perspektywie finansowej 2021–2027.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi:

kwota pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

50 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

 Regulamin konkursu

Regulamin wyboru projektów - zmiana z 7.11.2023 (PDF 502 kB)

 Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 254 kB)

 Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (Docx 62 kB)

Oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku_VAT (Docx 26 kB)

 Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinasowanie projektu grantowego (PDF 784 kB)

 Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne EFRR (PDF 195 kB)

Kryteria 2.4 Magazyny energii - zmiana z 7.11.2023 (PDF 481 kB)

Nieaktualne Kryteria 2.4 Magazyny energii (PDF 478 kB)

 Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 346 kB)

 Inne załączniki:

Logotypy czarno-białe (JPG 15 kB)

Logotypy kolorowe (JPG 248 kB)

Zestawienie udziału powierzchni obszarów Natura 2000 w gminach województwa podlaskiego (PDF 430 kB)

Wskaźniki dochodów podatkowych na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin województwa podlaskiego (PDF 244 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 16 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079, j.t. z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 12.3 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do dnia 6.12.2023 (PDF 184 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do dnia 15.11.2023 (PDF 427 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do dnia 29.09.2023 (PDF 306 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 2.4 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Nabór (ION): 

  • tel. (85) 66 54 -386, -970 w godz. od 9.00 do 13.00.
  • e-mail konkursy.efrr@podlaskie.eu (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru: FEPD.02.04-IZ.00-001/23)

Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.funduszeuepodlaskie.eu w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej ION: funduszeUEpodlaskie.eu

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: pife.bialystok@podlaskie.eu

Komunikaty

15.04.2024

Instytucja Organizująca Nabór (ION) informuje, że na podstawie pkt. 12 Regulaminu wyboru projektów termin oceny formalnej wniosków złożonych w ramach ww. naboru uległ wydłużeniu do dnia 15 maja 2024 r. W związku z powyższym planowany termin ogłoszenia wyników to wrzesień 2024 r.

Treść komunikatu (PDF 137 kB)

15.03.2024

Instytucja Organizująca Nabór (ION) informuje, że na podstawie pkt. 12 Regulaminu wyboru projektów termin oceny formalnej wniosków złożonych w ramach ww. naboru uległ wydłużeniu do dnia 15 kwietnia 2024 r. W związku z powyższym planowany termin ogłoszenia wyników to sierpień 2024 r.

Treść komunikatu (PDF 137 kB)

15.02.2024

Instytucja Organizująca Nabór (ION) informuje, że na podstawie pkt. 12 Regulaminu wyboru projektów termin oceny formalnej wniosków złożonych w ramach ww. naboru uległ wydłużeniu do dnia 15 marca 2024 r. W związku z powyższym planowany termin ogłoszenia wyników to lipiec 2024 r.

Treść komunikatu (PDF 451 kB)

12.11.2023

Instytucja Organizująca Nabór (ION) informuje, że ocena projektów odbędzie się w formule określonej w § 6 ust. 2 lit b) Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty złożone w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (projekty EFRR), tj. bez udziału eksperta. Projekty oceniane będą przez dwóch losowo wybranych członków Komisji będących pracownikami Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Treść komunikatu (PDF 192 kB)

12.11.2023

Instytucja Organizująca Nabór (ION) informuje, iż w odpowiedzi na nabór, wpłynęło 14 wniosków o łącznej wartości dofinansowania ok. 51 mln PLN.

Treść komunikatu (PDF 138 kB)

7.11.2023

Instytucja Organizująca Nabór (ION) informuje, iż w dniu 3 listopada 2023 r., Komitet Monitorujący program zmienił kryteria merytoryczne w ramach naboru. Zmiana ma na celu uproszczenie potencjalnym Wnioskodawcom procesu aplikowania o środki i dotyczy przeredagowania zapisów kryterium merytorycznego szczególnego pn. Wpływ projektu na redukcję emisji CO2 i poprawę stanu środowiska, poprzez usunięcie z definicji i opisu kryterium, następującego zapisu: „Warunkiem uznania kryterium za spełnione jest odzwierciedlenie redukcji emisji CO2 we wskaźniku rezultatu Szacowana emisja gazów cieplarnianych.” Pozostała treść kryterium nie uległa zmianie.

W związku powyższą zmianą, termin składania wniosków o dofinansowanie ulega wydłużeniu do dnia 11 grudnia 2023 r. do godziny 15:00. Jednocześnie zmianie ulega przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru, tj. termin rozstrzygnięcia naboru to czerwiec 2024 r. Aktualizacja w powyższym zakresie skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie konkursu.

Pełna treść komunikatu (PDF 195 kB)

30.10.2023

Instytucja Organizująca Nabór (ION) informuje, iż podjęła próbę wprowadzenia zmiany treści kryteriów merytorycznych w ramach naboru. Rekomendowana zmiana, ma na celu uproszczenie potencjalnym Wnioskodawcom procesu aplikowania o środki i dotyczy przeredagowania zapisów kryterium merytorycznego szczególnego pn. Wpływ projektu na redukcję emisji CO2 i poprawę stanu środowiska, poprzez usunięcie z definicji i opisu kryterium, następującego zapisu: „Warunkiem uznania kryterium za spełnione jest odzwierciedlenie redukcji emisji CO2 we wskaźniku rezultatu Szacowana emisja gazów cieplarnianych.” Pozostała treść kryterium nie ulegnie zmianie.

W przypadku akceptacji propozycji zmiany przez Komitet Monitorujący program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, nabór zostanie odpowiednio wydłużony, o czym ION poinformuje odrębnym komunikatem.

Pełna treść komunikatu (PDF 194 kB)

3.10.2023

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców, Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję dotyczącą wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie do dnia 1 grudnia 2023 r. do godziny 15:00. Jednocześnie zmianie ulega przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru, tj. termin rozstrzygnięcia naboru to marzec 2024 r.

Pełna treść komunikatu (PDF 175 kB)

11.09.2023

Instytucja Organizująca Nabór (ION) informuje o zmianie Regulaminu wyboru projektów w zakresie pkt. 12. Ocena i sposób wyboru projektów do dofinansowania. Mając na uwadze omyłkę pisarką zaistniałą w treści pkt 12 Regulaminu wyboru projektów w zakresie wymaganej minimalnej liczby punktów, oraz konieczność uspójnienia Regulaminu wyboru projektów z Metodyką i Kryteriami wyboru projektów opracowanymi dla przedmiotowego naboru, ION wprowadza aktualizację Regulaminu wyboru projektów, niezbędną do prawidłowego przeprowadzenia naboru. Aktualizacja polega na usunięciu błędnych zapisów, niedotyczących przedmiotowego naboru.

Treść komunikatu (PDF 180 kB)

Poleć innym: