Działanie 2.4 Energia odnawialna

31.08.2023

Aktualny od 31.08.2023 do 10.10.2023

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Priorytetu II. Region przyjazny środowisku
Działanie 2.4 Energia odnawialna
Typ projektu: Budowa lub rozbudowa magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE

Numer naboru: FEPD.02.04-IZ.00-001/23

Informacja o naborze

Termin, od którego można składać wnioski.

31 sierpnia 2023 r. od godziny 10:00

Termin, do którego można składać wnioski

10 października 2023 r. do godziny 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2024 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji WOD2021 w centralnym systemie teleinformatycznym na stronie: wod.cst2021.gov.pl.

w terminie od 31 sierpnia 2023 r. od godziny 10:00 do 10 października 2023r. do godziny 23:59.

W ramach naboru wszelkie pisma, załączniki do wniosku powinny być przesyłane wyłącznie w formie elektronicznej. Drukowana wersja dokumentacji nie ma zastosowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
Ze wsparcia w ramach naboru wyłączone zostaną projekty, których Wnioskodawcą jest członek Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk oraz Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży, a także jednostki podległe ww. członkom.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będzie objęte:

Budowa lub rozbudowa magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE. Projekty grantowe, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich

w perspektywie finansowej 2021–2027.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi:

kwota pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowlanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

50 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

 Regulamin konkursu

Regulamin wyboru projektów - zmiana z 11.09.2023 (PDF 502 kB)

 Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załaczników (PDF 253.96 kB)

 Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (Docx 62.34 kB)

Oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku_VAT (Docx 26.37 kB)

 Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinasowanie projektu grantowego (PDF 784 kB)

 Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne EFRR (PDF 195.22 kB)

Kryteria 2.4 Magazyny_energii (PDF 478.12kB)

 Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 345.89 kB)

 Inne załączniki:

Logotypy czarno-białe (JPG 15.25 kB)

Logotypy kolorowe (JPG 248.32 kB)

Zestawienie udziału powierzchni obszarów Natura 2000 w gminach województwa podlaskiego (PDF 429.69 kB)

Wskaźniki dochodów podatkowych na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin województwa podlaskiego (PDF 243.87 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 16 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079, j.t. z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 12.3 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 2.4 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Nabór (ION): 

  • tel. (85) 66 54 -386, -970 w godz. od 9.00 do 13.00.
  • e-mail konkursy.efrr@podlaskie.eu (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru: FEPD.02.04-IZ.00-001/23)

Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.funduszeuepodlaskie.eu w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej ION: funduszeUEpodlaskie.eu

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: pife.bialystok@podlaskie.eu

Komunikaty

11.09.2023

Instytucja Organizująca Nabór (ION) informuje o zmianie Regulaminu wyboru projektów w zakresie pkt. 12. Ocena i sposób wyboru projektów do dofinansowania. Mając na uwadze omyłkę pisarką zaistniałą w treści pkt 12 Regulaminu wyboru projektów w zakresie wymaganej minimalnej liczby punktów, oraz konieczność uspójnienia Regulaminu wyboru projektów z Metodyką i Kryteriami wyboru projektów opracowanymi dla przedmiotowego naboru, ION wprowadza aktualizację Regulaminu wyboru projektów, niezbędną do prawidłowego przeprowadzenia naboru. Aktualizacja polega na usunięciu błędnych zapisów, niedotyczących przedmiotowego naboru.

Treść komunikatu (PDF 180 kB)

Poleć innym: