Działanie 4.6 Inwestycje w kulturę i turystykę

19.04.2024

Aktualny od 19.04.2024 do 31.07.2024

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Priorytetu IV. Przestrzeń społeczna wysokiej jakości
Działanie 4.6 Inwestycje w kulturę i turystykę

Typy projektów:

 1. Zachowanie i modernizacja obiektów dziedzictwa kulturowego na cele prowadzenia działalności kulturalnej.
 2. Kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych, (w tym filmowych) wraz z ich ochroną, digitalizacją i udostępnieniem w szczególności nowym grupom odbiorców, w tym ze specjalnymi potrzebami.
 3. Rozwój infrastruktury (przebudowa, rozbudowa, wyposażenie) do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej (m.in. teatry, zespoły artystyczne, galerie, biblioteki, centra kultury, muzea).

Numer naboru: FEPD.04.06-IZ.00-001/24

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski.

19 kwietnia 2024 r. od godziny 14:00

Termin, do którego można składać wnioski

31 lipca 2024 r. do godziny 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Styczeń 2025 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji WOD2021 w centralnym systemie teleinformatycznym na stronie: wod.cst2021.gov.pl w terminie od 19 kwietnia 2024 r. od godziny 14:00 do 15 lipca 2024 r. do godziny 15:00.

W ramach naboru wszelkie pisma, załączniki do wniosku powinny być przesyłane wyłącznie w formie elektronicznej. Drukowana wersja dokumentacji nie ma zastosowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Administracja publiczna
 • Instytucje nauki i edukacji
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Partnerstwa
 • Przedsiębiorstwa
 • Służby publiczne

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będzie objęte:

 • wydatki związane z kompleksowymi pracami konserwatorskimi, restauratorskimi pozwalającymi zachować walory i charakter obiektów dziedzictwa kulturowego,
 • wydatki dotyczące kompleksowych prac konserwatorskich i restauratorskich zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych, (w tym filmowych) wraz z ich ochroną, digitalizacją i udostępnieniem w szczególności nowym grupom odbiorców, w tym ze specjalnymi potrzebami,
 • wydatki związane z rozwojem (przebudowa, rozbudowa, wyposażenie) infrastruktury o prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej (m.in. teatry, zespoły artystyczne, galerie, biblioteki, centra kultury, muzea),
 • infrastruktura drogowa (w tym w parkingi), pod warunkiem, że stanowi nieodłączny element większego projektu, nie jest dominującym elementem projektu, a jej koszt nie przekracza 15% kosztów kwalifikowalnych (z zastrzeżeniem pkt 4.2 Warunki szczegółowe niniejszego Regulaminu),
 • koszt nadzoru nad robotami budowlanymi, o ile wynika to z przepisów prawa;
 • koszt pośrednie, zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności (5% kosztów kwalifikowalnych bezpośrednich) – pozycja obligatoryjna w każdym projekcie. Tego rodzaju wydatki będą rozliczane za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków tj. stawki ryczałtowej w wysokości 5% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich (zgodnie z art. 54 rozporządzenia ogólnego). Katalog kwalifikowalnych kosztów pośrednich został określony w Podrozdziale 3.12. Koszty pośrednie, Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027;
 • wydatki dotyczące rozwiązań w zakresie obiegu cyrkularnego oraz adaptacji do zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków – maksymalnie 10% kosztów kwalifikowalnych;
 • wydatki na szkolenia kadry – w ramach cross-financingu (max 15% kosztów kwalifikowalnych);
 • inne koszty przygotowawcze (z wyłączeniem wydatków związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie, Studium wykonalności, Biznesplanu), w szczególności koszty sporządzenia projektu budowlanego lub/i dokumentacji technicznej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi:

kwota pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowlanych (z zastrzeżeniem zasad dotyczących pomocy publicznej)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

15 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin wyboru projektów z dnia 12.07.2024r. (PDF 448.92 kB)

Nieaktualny Regulamin wyboru projektów - zmiana z 27.06.2024 (PDF 581 kB)

Nieaktualny regulamin wyboru projektów - zmiana z 16.05.2024 (PDF 583 kB)

Nieaktualny regulamin wyboru projektów (PDF 497 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 296 kB)

Wzory załączników

Formularz - pomoc de minimis (XLSX 95 kB)

Formularz - pomoc inna niż pomoc de minimis (XLSX 101 kB)

Formularz w zakresie OOŚ (DOCX 62 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 36 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOC 62 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 968 kB)

Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (PDF 945 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 428 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 416 kB)

Inne załączniki:

Logotypy czarno-białe (JPG 15 kB) i kolorowe (JPG 248 kB)

Metodologia obliczania korekty finansowej (PDF 181 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 16 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 12.3 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 9 lipca 2024 (PDF 258 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 06.01 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Nabór (ION):   

 • tel. (85) 66 54 -354, 927 w godz. od 10.00 do 13.00.
 • e-mail konkursy.efrr@podlaskie.eu (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.funduszeuepodlaskie.eu w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej ION: www.funduszeuepodlaskie.eu 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: pife.bialystok@podlaskie.eu.

Komunikaty

12.07.2024

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców, Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję dotyczącą wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie do dnia 31 lipca 2024 r. do godziny 15:00 (uprzednio termin wyznaczono na 15 lipca 2024 r. do godziny 15:00). Jednocześnie zmianie ulega przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru, nowy termin to styczeń 2025 (uprzednio przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru wyznaczono na grudzień 2024 r.).
Aktualizacja w powyższym zakresie skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie konkursu zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi wyboru projektów na lata 2021-2027 rozdział 7 pkt 13.
Zaktualizowany Regulamin wyboru projektów obowiązuje od dnia publikacji komunikatu tj. 12 lipca 2024 r.

Pełna treść komunikatu (PDF 159 kB)

27.06.2024

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców, Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję dotyczącą wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie do dnia 15 lipca 2024 r. do godziny 15:00 (uprzednio termin wyznaczono na 28 czerwca 2024 r. do godziny 15:00). Jednocześnie zmianie ulega przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru, nowy termin to grudzień 2024 r. (uprzednio przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru wyznaczono na listopad 2024 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 190 kB)

16.05.2024

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców, Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu dzisiejszym, tj. 16 maja 2024 r. podjął decyzję dotyczącą wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie do dnia 28 czerwca 2024 r. do godziny 15:00 (uprzednio termin wyznaczono na 29 maja 2024 r. do godziny 15:00). Jednocześnie zmianie ulega przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru, nowy termin to listopad 2024 r. (uprzednio przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru wyznaczono na październik 2024 r.).
Aktualizacja w powyższym zakresie skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie konkursu zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi wyboru projektów na lata 2021-2027 rozdział 7 pkt 13.

Pełna treść komunikatu (PDF 191 kB)

Poleć innym: