Działanie 6.1 Mobilność miejska, typ projektu: Przygotowanie i aktualizacja: Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej oraz innych właściwych dokumentów planowania mobilności miejskiej

20.03.2024

Zakończony 31.05.2024

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Priorytetu VI. Zrównoważona mobilność miejska
Działanie 06.01 Mobilność miejska

Typ projektu: Przygotowanie i aktualizacja: Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej oraz innych właściwych dokumentów planowania mobilności miejskiej

Numer naboru: FEPD.06.01-IZ.00-001/24

27.06.2024

Zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, Instytucja Organizująca Nabór (ION) informuje o unieważnieniu naboru.
W ramach naboru nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie.

Treść komunikatu (PDF 149 kB)

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski.

29 marca 2024 r. od godziny 14:00

Termin, do którego można składać wnioski

31 maja 2024 r. do godziny 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2024 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji WOD2021 w centralnym systemie teleinformatycznym na stronie: wod.cst2021.gov.pl w terminie od 29 marca 2024 r. od godziny 14:00 do 30 kwietnia 2024 r. do godziny 15:00.

W ramach naboru wszelkie pisma, załączniki do wniosku powinny być przesyłane wyłącznie w formie elektronicznej. Drukowana wersja dokumentacji nie ma zastosowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jednostki samorządu terytorialnego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będzie objęte:

Wydatki związane ze sporządzeniem dokumentu z zakresu planowania mobilności miejskiej, koszty pośrednie, zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności (maksymalnie 5% kosztów kwalifikowalnych bezpośrednich)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi:

kwota pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:

----------

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

3 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin wyboru projektów_aktualizacja z dnia 23.04.2023 (PDF 570 kB)

Nieaktualny Regulamin wyboru projektów (PDF 431 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 180 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 218 kB)

Wzory załączników

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 37 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 942 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 408 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 403 kB)

Inne załączniki:

Logotypy czarno-białe (JPG 15 kB) i kolorowe (JPG 248 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 16 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 12.3 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 06.01 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Nabór (ION):   

  • tel. (85) 66 54 -927, 338 w godz. od 10.00 do 13.00.
  • e-mail konkursy.efrr@podlaskie.eu (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej funduszeuepodlaskie.eu w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej ION: funduszeuepodlaskie.eu 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: pife.bialystok@podlaskie.eu; 

Kominikaty

23.04.2024

Zgodnie z art. 51 ust. 3 i 8 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz z pkt. 14 ust. 5 Regulaminu wyboru projektów, Instytucja Organizująca Nabór (ION) informuje o zmianie Regulaminu wyboru projektów w zakresie terminu prowadzenia naboru.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców, Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu dzisiejszym, tj. 23 kwietnia 2024 r. podjął decyzję dotyczącą wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie do dnia 31 maja 2024 r. do godziny 14:00 (uprzednio, termin zakończenia naboru wyznaczono na 30 kwietnia 2024 r. do godziny 15:00). Jednocześnie zmianie ulega przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru, tj. termin rozstrzygnięcia naboru to Październik 2024 r. (uprzednio przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru wyznaczono na Wrzesień 2024 r.).
Aktualizacja w powyższym zakresie skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie konkursu zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi wyboru projektów na lata 2021-2027 rozdział 7 pkt 13.
Zaktualizowany Regulamin wyboru projektów obowiązuje od dnia publikacji komunikatu tj. 23 kwietnia 2024 r.

Pełna treść komunikatu (PDF 152.11 kB)

Poleć innym: