Działanie 7.3 Rozwój kadr regionalnej gospodarki - nabór niekonkurencyjny

01.03.2024

Zakończony 12.04.2024

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok informuje o naborze wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VII Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych, Działanie 7.3 Rozwój kadr regionalnej gospodarki.

Typ projektu podlegający dofinansowaniu: Rozwój kompetencji pracowników publicznych służb zatrudnienia (PSZ) i innych instytucji rynku pracy wynikających z potrzeb regionalnego/lokalnego rynku pracy.

Numer naboru: FEPD.07.03-IP.01-003/24

Informacje o naborze

Sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie w sposób ciągły od dnia 04.03.2024 r. godzina 0:00 (otwarcie naboru) do dnia 12.04.2024 r. godzina 23:59 (zamknięcie naboru).

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych – SOWA EFS, aplikacja dostępna jest pod adresem sowa2021.efs.gov.pl.

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania:

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru tj. dokonania wyboru projektu, przy założeniu zachowania wszystkich terminów dotyczących oceny, ustala się na maj/kwiecień 2024 r.

Przedmiot naboru

Nabór o numerze FEPD.07.03-IP.01-003/24 ma charakter zamknięty.

Typ projektu podlegający dofinansowaniu: Rozwój kompetencji pracowników publicznych służb zatrudnienia (PSZ) i innych instytucji rynku pracy wynikających z potrzeb regionalnego/lokalnego rynku pracy.

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Finanse

Kwota dofinansowania przeznaczona na nabór wynosi 1 327 573,00 zł, co stanowi 100% kwoty dofinansowania, w tym środki EFS+ 1 327 573,00 zł.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych projektu ze środków EFS+ wynosi 85% całkowitej wartości projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 15% wartości projektu.

Dodatkowe informacje

Regulamin wyboru projektu wraz z załącznikami jest dostępny w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22 oraz na stronie internetowej Instytucji Ogłaszającej Nabór: www.wupbialystok.praca.gov.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 749 72 49 lub 85 749 72 15 oraz drogą e-mailową: sowa@wup.wrotapodlasia.pl.

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektu

Regulamin wyboru projektów z dnia 15.04.2024 r. (DOCX 145 kB)

Nieaktualny Regulamin wyboru projektu - z dnia 03.04.2024 r. (DOCX 134 kB)

Nieaktualny Regulamin wyboru projektu - z dnia 25.03.2024 r. (docx 132.82 kB)

Nieaktualny regulamin wyboru projektu - zmiana z 14.03.2024 (DOC 133 kB)

Nieaktualny regulamin wyboru projektu (DOCX 133 kB)

Załączniki do regulaminu

  1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (PDF 63 kB)
  2. Instrukcja wypełniania wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 w zakresie EFS + (DOC 686 kB)
  3. Systematyka kryteriów wyboru projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus wybieranego w sposób niekonkurencyjny w ramach Priorytetu VII: Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych, Działania 7.3 Rozwój kadr regionalnej gospodarki; Typ projektu: Rozwój kompetencji pracowników publicznych służb zatrudnienia (PSZ) i innych instytucji rynku pracy wynikających z potrzeb regionalnego/lokalnego rynku pracy (DOC 97 kB)
  4. Systematyka kryteriów wyboru projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 mających zastosowanie do wszystkich projektów współfinansowanych z EFS + wybieranych w trybie niekonkurencyjnym w ramach FEdP 2021-2027 (PDF 399 kB)
  5. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinasowanych z EFS+ (PDF 383 kB)
  6. Podstawowe obowiązki beneficjenta programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (DOCX 424 kB)
  7. Klauzula informacyjna IP (DOCX 48 kB)
  8. Budżet
  9. Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące spełnienia kryterium horyzontalnego nr 4 – dotyczy jednostki samorządu terytorialnego (DOCX 55 kB):

Komunikaty

15.04.2024

Instytucja Pośrednicząca programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono następujące zmiany w Regulaminie wyboru projektów,

Zmiany zapisów Regulaminu wyboru projektów wynikają z zaleceń Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Zmiany nie powodują zachwiania konkurencyjności, ponieważ w ramach przedmiotowego postępowania nie rozpoczęła się ocena wniosku o dofinansowanie.

W załączeniu uaktualniony w w/w zakresie Regulamin wyboru projektów obowiązujący od 15.04.2024 roku.

Pełna treść komunikatu (DOCX 55 kB)

03.04.2024

Instytucja Pośrednicząca programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono zmianę w Regulaminie wyboru projektów, w zakresie wskazanym w poniższym komunikacie.

Pełna treść komunikatu (DOCX 58 kB)

25.03.2024

Instytucja Pośrednicząca w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono następujące zmiany w Regulaminie wyboru projektów, tj.

W rozdziale 2.4 Termin, forma i miejsce składania wniosku o dofinansowanie - wydłużenie terminu naboru wniosków.

Pełna treść komunikatu (docx 53.10kB)

14.03.2024

Instytucja Pośrednicząca w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że termin naboru wniosków został wydłużony do 26 marca 2024 roku.

Pełna treść komunikatu (DOCX 53 kB)

Poleć innym: