Działanie 7.3 Rozwój kadr regionalnej gospodarki

21.02.2024

Aktualny od 22.02.2024 do 26.04.2024

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok ogłasza nabór wniosków w ramach:

Priorytetu VII Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych

Działanie 7.3 Rozwój kadr regionalnej gospodarki.

Typ projektu podlegający dofinansowaniu: Rehabilitacja medyczna ułatwiająca powrót do pracy

Nabór o numerze FEPD.07.03-IP.01-002/24

Informacja o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

22.02.2024 r. godzina 0:00

Termin, do którego można składać wnioski

26.04.2024 r. godzina 23:59

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania:

wrzesień/październik 2024 r.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych – SOWA EFS, aplikacja dostępna jest pod adresem https://sowa2021.efs.gov.pl/

Przedmiot naboru

Nabór prowadzony w sposób konkurencyjny

Na co i kto może złożyć wnioski:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności: organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, organizacje pracodawców i związki zawodowe.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące typy beneficjenta:

Ogólny: Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Instytucje wspierające biznes, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Służby publiczne.

Szczegółowy: Centra aktywności lokalnej, Duże przedsiębiorstwa, Inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Instytucje finansowe, Instytucje integracji i pomocy społecznej, Instytucje kultury, Instytucje otoczenia biznesu, Instytucje rynku pracy, Instytucje sportu, Izby gospodarcze, Jednostki naukowe, Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Klastry, Konsorcja naukowo-przemysłowe, Kościoły i związki wyznaniowe, MŚP, Niepubliczne instytucje kultury, Niepubliczne instytucje sportu, Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej, Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, Organizacje badawcze, Organizacje pozarządowe, Organizacje zrzeszające pracodawców, Ośrodki innowacji, Ośrodki kształcenia dorosłych, Partnerstwa instytucji pozarządowych, Partnerstwa Publiczno-Prywatne, Partnerzy gospodarczy, Podmioty ekonomii społecznej, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, Publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Szkoły i inne placówki systemu oświaty, Uczelnie, Uzdrowiska, Związki zawodowe.

Finanse

Kwota dofinansowania przeznaczona na nabór wynosi 17 788 301,47 zł. ION nie określiła kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów, które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą (rezerwy na odwołania). Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (łącznie ze środków EFS+ oraz środków budżetu państwa) wynosi 90%. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości projektu. Wkład własny wnoszony przez podmioty niepubliczne jest wkładem prywatnym.

Dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin wyboru projektów - zmiana z 15.04.2024 (PDF 199 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (pdf 62.83 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosków o dofinansowanie (docx 586 kB)

Załącznik nr 3. Systematyki kryteriów wyboru projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach programu (pdf 474 kB)3. Systematyki kryteriów wyboru projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach programu (PDF 484 kB)

Załącznik nr 4. Systematyki kryteriów wyboru projektów współfinansowanych (pdf 242 kB)

Załącznik nr 5 Wzór umowy o dof. projektu ze środków EFS Plus (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) (docx 588 kB)

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinan. EFS+ kwoty ryczałtowe (docs 543 kB)

Załącznik nr 7 Klauzula informacyjna (docx 47 kB)

Załącznik nr 8a Budżet szczegółowy SOWA EFS (xlsx 60 kB)

Załącznik nr 8b Budżet szczegółowy SOWA EFS (plik Open Office (ods 28 kB)

Załącznik nr 9 Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie - dotyczy podmiotu kontrolowanego lub zależnego od jednostki samorząd (docx 55 kB)

Załącznik nr 10 Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie - dotyczy jednostki samorządu terytorialnego (docs 55.4 kB)

Załącznik nr 11 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług w ramach naboru (docx 56 kB)

Załącznik nr 12 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 w ramach EFS ( docs 67 kB)

Pytania i odpowiedzi

Regulamin naboru projektów wraz z załącznikami jest dostępny w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22 oraz na stronie internetowej ION: www.wupbialystok.praca.gov.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 749 72 49 lub 85 749 72 50 oraz drogą e-mailową: sowa@wup.wrotapodlasia.pl.

Komunikaty

15.04.2024

Instytucja Pośrednicząca programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono zmiany w Regulaminie wyboru projektów polegające na wprowadzeniu zapisów dotyczących Bazy Konkurencyjności 2021. Ponadto termin naboru wniosków został wydłużony do 26 kwietnia 2024 roku.

Pełna treść komunikatu (DOCX 55 kB)

09.04.2024

Instytucja Pośrednicząca programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 - Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami w zakresie kosztów projektu możliwych do kwalifikowania w ramach projektów inicjowanych w niniejszym naborze, działania z zakresu rehabilitacji medycznej powinny stanowić jeden z elementów wsparcia o charakterze aktywizacyjno-zawodowym, którego głównym celem jest wsparcie w utrzymaniu lub powrocie do zatrudnienia.

Odpowiednie zapewnienie i udokumentowanie szerokiej ścieżki wsparcia dla poszczególnych uczestników projektu stanowi kluczowy warunek dla finansowania świadczeń rehabilitacyjnych.

Zgodnie z zakresem wsparcia w ramach projektu nie mogą być kwalifikowane koszty diagnostyki przeprowadzanej przez lekarza POZ /lekarza specjalistę z danej dziedziny medycyny. Jednocześnie nie jest możliwe finansowanie dodatkowego leczenia i zabiegów medycznych dla osób biorących udział w projekcie.

Możliwe jest natomiast sfinansowanie w ramach projektu konsultacji ze specjalistą lekarzem rehabilitacji, rehabilitantem lub fizjoterapeutą w celu ustalenia ścieżki rehabilitacji właściwej dla konkretnego schorzenia, w tym np. rodzaju zabiegów.

03.04.2024

Instytucja Pośrednicząca programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono zmianę w Regulaminie wyboru projektów, w zakresie wskazanym w poniższym komunikacie.

Pełna treść komunikatu (DOCX 59 kB)

28.03.2024

Instytucja Pośrednicząca programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono zmianę w Regulaminie wyboru projektów, w zakresie wskazanym w poniższym komunikacie.

Pełna treść komunikatu (DOCX 54 kB)

12.03.2024

Instytucja Pośrednicząca programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono zmianę w Regulaminie wyboru projektów, w zakresie wskazanym w poniższym komunikacie.

Pełna treść komunikatu (DOCX 56 kB)

Poleć innym: