Działanie 7.3 Rozwój kadr regionalnej gospodarki - nabór niekonkurencyjny

02.02.2024

Zakończony 20.02.2024

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok informuje o naborze wniosku o dofinansowanie projektu w ramach:
Priorytetu VII Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych,
Działanie 7.3 Rozwój kadr regionalnej gospodarki.

Typ projektu podlegający dofinansowaniu: Outplacement dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób odchodzących z rolnictwa.

Numer naboru: FEPD.07.03-IP.01-001/24 

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie w sposób ciągły od dnia 05.02.2024 r. godzina 0:00 (otwarcie naboru) do dnia 20.02.2024 r. godzina 23:59 (zamknięcie naboru).

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych – SOWA EFS, aplikacja dostępna jest pod adresem https://sowa2021.efs.gov.pl/ .

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru tj. dokonania wyboru projektu, przy założeniu zachowania wszystkich terminów dotyczących oceny, ustala się na kwiecień/maj 2024 r.

Kwota dofinansowania przeznaczona na nabór wynosi 4 845 559,00 zł, co stanowi 100 % kwoty dofinansowania, w tym:

-          środki EFS+: 4 335 500,00 zł,

-          środki budżetu państwa: 510 059,00 zł.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych projektu ze środków EFS+ wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (łącznie ze środków EFS+ oraz środków budżetu państwa) wynosi 95%. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wartości projektu.

Dokumenty do pobrania

Regulamin wyboru projektu (docx 143.60 kB)

Załaczniki do regulaminu

  1. Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (pdf 62.6 kB)
  2. Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosków o dofinansowanie (docx 686 kB)
  3. Systematyka kryteriów wyboru projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus wybieranego (docx 104 kB)
  4. Załącznik nr 4 Systematyka kryteriów wyboru projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (pdf 398.7 kB)
  5. Załącznik nr 5 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS+ (pdf 382.8 kB)
  6. Załącznik nr 6 Podstawowe obowiązki beneficjenta programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (DOCX 423.7 kB)
  7. Załącznik nr 7 Klauzula informacyjna (docx 47,6 kB)
  8. Załącznik nr 8a Budzet_szczegolowy_SOWA_EFS v5 (xlsx 59.5 kB)
  9. Załącznik nr 9 Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie - dotyczy jednostki samorządu terytorialnego (docx 55.4 kB)

Regulamin wyboru projektu wraz z załącznikami jest dostępny w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22 oraz na stronie internetowej Instytucji Ogłaszającej Nabór: www.wupbialystok.praca.gov.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 749 72 50 lub 85 749 72 15 oraz drogą e-mailową: sowa@wup.wrotapodlasia.pl.

Poleć innym: