Działanie 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia

20.09.2023

Zakończony 19.11.2023

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (IZ FEdP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach:

Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego
Działania 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia
Typ projektu: Edukacja przedszkolna

Numer naboru: FEPD.08.01-IZ.00-001/23

Informacja o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

02.10.2023 od godz. 00:00

Termin, do którego można składać wnioski

19.11.2023 do godz. 23:59

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania:

kwiecień 2024 r.

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami składany jest w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS (SOWA EFS) dostępnym na stronie internetowej: sowa2021.efs.gov.pl

Przedmiot naboru

Nabór prowadzony w sposób konkurencyjny, dotyczy projektu:

Edukacja przedszkolna:

  • Zajęcia o charakterze kompensacyjnym i wyrównującym szanse dzieci w edukacji przedszkolnej mające na celu niwelowanie na wczesnym etapie edukacyjnym ewentualnych deficytów rozwojowych co przyczyni się do wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;
  • Wspieranie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, realizacja elementów doradztwa zawodowego w celu zwiększenia atrakcyjności placówek przedszkolnych,
  • Podnoszenie kompetencji kadr systemu edukacji w ramach edukacji przedszkolnej, w tym do prowadzenia kształcenia w systemie on-line oraz podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej systemem edukacji w celu poprawy jakości kształcenia dzieci.

Kto może złożyć wniosek:

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje wspierające biznes, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Służby publiczne.

Ze wsparcia w ramach naboru wyłączone są ośrodki wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest członek Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomża (organ prowadzący – należy przez to rozumieć ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne).

Finanse

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi: 15 000 000,00 PLN.

Całkowita wartość projektu nie została ustalona.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję): 85%

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych.

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów

Regulamin wyboru projektów - zmiana z 13.10.2023 (DOCX 188 kB)

Nieaktualny regulamin wyboru projektów (DOCX 187 kB)

Załączniki do regulaminu

Dane kontaktowe

Pytania o warunki naboru można kierować:

  • telefonicznie pod numerem telefonu (85) 66 54 209, (85) 66 54 275, (85) 66 54 934;
  • na adres poczty elektronicznej: edukacja.efs@podlaskie.eu wpisując w tytule wiadomości tylko nr naboru: FEPD.08.01-IZ.00-001/23);
  • za pośrednictwem Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego w Białymstoku, infolinia: 801 308 013, e-mail: pife.bialystok@podlaskie.eu 

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęly do dnia 13 listopada 2023 r. (ODT 53.82 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 24 pażdziernika 2023 r. (odt. 43 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 12 października 2023 roku (ODT 39 kB)

Komunikaty

18.10.2023

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, iż na prośbę Wnioskodawców wprowadziła usprawnienia w pliku Budżet szczegółowy SOWA EFS+ :

  • zwiększono limit możliwych do wprowadzania zadań z 20 na 30 i kosztów ze 120 na 200;
  • zmieniono format liczb na „0,00”;
  • wprowadzono możliwość zawijania nazwy zadania w arkuszu nr 2;
  • wprowadzono filtrowanie w arkuszu nr 2.

IZ udostępnia również plik szczegółowego budżetu w formacie OpenOffice.

Treść komunikatu (DOCX 54 kB)

18.10.2023

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, że zmienione zostały załączniki 6 i 6a do Regulaminu wyboru projektów tj. wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie.

Treść komunikatu (DOCX 53 kB)

13.10.2023

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, iż wprowadzono zmiany w Regulaminie wyboru projektów w zakresie wskazanym w poniższym komunikacie. Termin naboru wniosków został wydłużony do 19 listopada 2023 roku.

Pełna treść komunikatu (DOCX 61 kB)

Poleć innym: