Działanie 8.3 Zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej - aktywna integracja

05.02.2024

Aktualny od 05.02.2024 do 25.03.2024

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (IZ FEdP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach:

Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego
Działania 8.3 Zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej

Typy projektów:

 • Nr 1. Kompleksowe i zindywidualizowane programy aktywizacji społeczno-zawodowej z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym, służące aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin (w tym osób w kryzysie bezdomności) oraz osób biernych zawodowo.
 • Nr 4. Działania w celu integracji obywateli państw trzecich, w tym w szczególności osób pochodzących z Ukrainy i Białorusi polegające na wsparciu usług ułatwiających ich funkcjonowanie w społeczeństwie, m.in. kursy języka polskiego, szkolenia zawodowe, dostarczanie praktycznych informacji dotyczących różnych aspektów życia w Polsce.

Numer naboru: FEPD.08.03-IZ.00-003/24

Informacja o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

05.02.2024 od godz. 15:00

Termin, do którego można składać wnioski

25.03.2024 do godz. 23:59

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania:

Wrzesień 2024 r.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami składany jest w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS (SOWA EFS) dostępnym na stronie internetowej: sowa2021.efs.gov.pl

Przedmiot naboru

Nabór prowadzony w sposób konkurencyjny

Kto może złożyć wnioski:

podmioty ekonomii społecznej, instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Finanse

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi: 15 000 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję): 95%

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych.

Dokumenty

Regulamin wyboru projektów

Regulamin wyboru projektów (DOCX 219 kB)

Załączniki do regulaminu

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (PDF 63 kB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (DOC 686 kB)
 3. Budżet szczegółowy SOWA EFS+ (XLSX 59 kB)Budżet szczegółowy SOWA EFS+ (plik Open Office) (ODS 28 kB)
 4. Lista Wskaźników Kluczowych 2021-2027 – EFS+ (DOCX 153 kB)
 5. Wzór umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS + z załącznikami – dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi (w tym wzór weksla) (DOCX 540 kB)
 6. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 w ramach EFS+ (DOCX 75 kB)
 7. Systematyka kryteriów wyboru projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach programu fundusze europejskie dla podlaskiego na lata 2021-2027 - kryteria ogólne wyboru projektów (DOCX 86 kB)
 8. Systematyka kryteriów wyboru projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach programu fundusze europejskie dla podlaskiego na lata 2021-2027 - szczególne kryteria wyboru projektów (DOC 178 kB)
 9. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania (ODT 21 kB)
 10. Wzór oświadczenia, że na terenie JST lub podmiotu przez nią kontrolowanego nie obowiązują dyskryminujące akty prawne (DOCX 37 kB)
 11. Wzór umowy/porozumienia o partnerstwie (DOCX 72 kB)
 12. Wykaz gmin wykluczonych komunikacyjnie (XLSX 24 kB)

Dane kontaktowe

Pytania o warunki naboru można kierować:

 • telefonicznie pod numerem telefonu (85) 66 54 257; 85 66 54 273, 85 66 54 258
 • na adres poczty elektronicznej: wlaczenie.efs@podlaskie.eu (wpisując w tytule wiadomości tylko nr naboru: FEPD.08.03-IZ.00-003/24);
 • za pośrednictwem Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego w Białymstoku, infolinia: 801 308 013, e-mail: pife.bialystok@podlaskie.eu
Poleć innym: