Działanie 8.3 Zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej, typ projektu: Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej

07.11.2023

Zakończony 30.12.2023

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (IZ FEdP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach:
Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego
Działania 8.3 Zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej
Typ projektu: Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej.

Numer naboru: FEPD.08.03-IZ.00-002/23

Informacja o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

08.11.2023 od godz. 00:00

Termin, do którego można składać wnioski

30.12.2023 do godz. 23:59

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania:

Luty 2024 r.

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami składany jest w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS (SOWA EFS) dostępnym na stronie internetowej: sowa2021.efs.gov.pl

Przedmiot naboru

Ogłoszony nabór w ramach Działania 8.3 Zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 obejmuje następujący typ projektu:

Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej realizowane przez:

 • Usługi wsparcia rozwoju ekonomii społecznej dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, w szczególności usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe.
 • Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy i utrzymania tych miejsc w przedsiębiorstwach społecznych.
 • Wsparcie realizacji indywidualnego planu reintegracji w przedsiębiorstwach społecznych powiązane z wypłatą wsparcia reintegracyjnego.
 • Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w pozyskiwaniu wsparcia zewnętrznego, w szczególności w zakresie rozwoju umiejętności, kompetencji lub nabycia kwalifikacji przy wykorzystaniu Bazy Usług Rozwojowych.

Kto może złożyć wniosek:

O dofinansowanie na realizację projektu mogą ubiegać podmioty, które posiadają akredytację i status ośrodka wsparcia ekonomii społecznej lub złożyły wniosek o akredytację i status zgodnie z kryterium szczególnym nr 4.

Wnioskodawcami mogą być ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług. W ramach kryterium weryfikowane jest czy OWES posiada akredytację i status ośrodka wsparcia ekonomii społecznej lub złożył wniosek o akredytację i status (z zastrzeżeniem, że umowa o dofinansowanie realizacji projektu może być zawarta wyłącznie z ośrodkiem, który uzyska powyższą akredytację i status).

Finanse

Maksymalna wartość projektu dla danego subregionu stanowi wartość środków europejskich przewidzianą na realizację projektu w danym subregionie powiększoną o środki budżetu państwa oraz wkład własny Beneficjenta.

Maksymalny % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach naboru wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu z budżetu państwa uzależniony jest od kwoty przewidzianej na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych.

Minimalny udział wkładu własnego wnioskodawcy w finansowaniu wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych, pomniejszonych o środki przeznaczone na dotacje na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy.

Do wyliczenia wysokości wkładu własnego Wnioskodawca przyjmuje wartość wydatków kwalifikowalnych pomniejszonych o środki na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy (objętych stawką jednostkową). Oznacza to, że środki przyznane na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS w 100% są finansowane wyłącznie ze środków EFS+ i środków budżetu państwa.

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów

Regulamin wyboru projektów - zmiana z 18.06.2024 (DOCX 221 kB)

Załączniki do regulaminu

Dane kontaktowe

Pytania o warunki naboru można kierować:

 • telefonicznie pod numerem telefonu (85) 66 54 257;
 • na adres poczty elektronicznej: wlaczenie.efs@podlaskie.eu (wpisując w tytule wiadomości tylko nr naboru: FEPD.08.03-IZ.00-002/23);
 • za pośrednictwem Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego w Białymstoku, infolinia: 801 308 013, e-mail: pife.bialystok@podlaskie.eu

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi do naboru, które wpłyneły do 19.12.2023 r.

Materiał informacyjny MFiPR dot. stawek jednostkowych na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym w projektach EFS+ (DOCX 51 kB)

Komunikaty

18.06.2024

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, iż wprowadzono zmiany w Regulaminie wyboru projektów w zakresie zapisów dotyczących Procedury odwoławczej.

Pełna treść komunikatu (DOCX 39 kB)

18.04.2024

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, iż dane kontaktowe wsparcia technicznego aplikacji BK2021 oraz niezbędne instrukcje dla użytkowników BK2021 dostępne są pod linkiem: https://funduszeuepodlaskie.eu/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/skorzystaj_z_systemu_informatycz/baza-konkurencyjnosci-bk2021.html

08.04.2024

Instytytucja Zarzadzajaca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 przekazuje komunikat dotyczący indeksacji stawki jednostkowej na utworzenie i stawki jednostkowej na utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

Pełna treść komunikatu (PDF 172,76 kB)

03.04.2024

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, iż wprowadzono zmiany w Regulaminie wyboru projektów w zakresie jak wskazano w treści komunikatu.

Pełna treść komunikatu (PDF 111 kB)

06.03.2024

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 przekazuje do wiadomości pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 lutego 2024 r., dotyczące kwalifikowalności podatku VAT w projektach UE (2021-2027).

Treść pisma MFiPR dotyczącego VAT (PDF 212 kB)

22.01.2024

W związku z licznymi zapytaniami oraz wątpliwościami Beneficjentów dotyczącymi weryfikacji kryterium formalnego nr 6, tj:  Wnioskodawca posiada odpowiedni (adekwatny) potencjał finansowy do realizacji projektu, ION przedstawia sposób wyliczania potencjału finansowego we wnioskach składanych w odpowiedzi na nabory ogłaszane w ramach EFS+ przez IZ oraz IP FEdP 2021-2027.

Pełna treść komunikatu (PDF 38 kB)

27.12.2023

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, iż wprowadzono zmiany w załączniku do Regulaminu wyboru projektów w zakresie niżej wskazanym:
Zmieniony został Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów tj. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 w ramach EFS+,

Pełna treść komunikatu (PDF 37 kB)

15.12.2023

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, że nabór wniosków został wydłużony do 30.12.2023 roku. Ponadto wprowadzono zmiany w Regulaminie wyboru projektów w zakresie wskazanym w poniższym komunikacie.

Pełna treść komunikatu (DOCX 67 kB)

1.12.2023

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, że wprowadzono zmiany w Regulaminie wyboru projektów w zakresie wskazanym w poniższym komunikacie.

Pełna treść komunikatu (PDF 220 kB)

8.11.2023

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, iż na prośbę Wnioskodawców wprowadziła następujące usprawnienia w pliku Microsoft Excel Budżet szczegółowy SOWA EFS+ :

 • zwiększono limit możliwych do wprowadzania zadań z 20 na 30 i kosztów ze 120 na 200;
 • zmieniono format liczb na „0,00”;
 • wprowadzono możliwość zawijania nazwy zadania w arkuszu nr 2;
 • wprowadzono filtrowanie w arkuszu nr 2.

IZ udostępnia również plik szczegółowego budżetu w formacie OpenOffice.

Treść komunikatu (DOCX 54 kB)

Poleć innym: