Działanie 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych, typ projektu: Rozwój i tworzenie Centrów Usług Społecznych oraz wsparcie świadczonych przez nie usług

15.12.2023

Zakończony 12.02.2024

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (IZ FEdP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego
Działania 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych

Typ projektu: Rozwój i tworzenie Centrów Usług Społecznych (CUS) oraz wsparcie świadczonych przez nie usług.

Numer naboru: FEPD.08.04-IZ.00-002/23

08.02.2024

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, iż wprowadzono zmiany w Regulaminie wyboru projektów w zakresie wskazanym w poniższym komunikacie.

Pełna treść komunikatu (DOCX 72 kB)

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

15.12.2023 od godz. 15:00

Termin, do którego można składać wnioski

12.02.2024 do godz. 23:59

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania:

Maj 2024 r.

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami składany jest w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS (SOWA EFS) dostępnym na stronie internetowej: sowa2021.efs.gov.pl

Przedmiot naboru

Nabór prowadzony w sposób konkurencyjny.

Nabór obejmuje następujący typ projektu: Rozwój i tworzenie Centrów Usług Społecznych (CUS) oraz wsparcie świadczonych przez nie usług.

Kto może złożyć wniosek:

Administracja publiczna – Jednostki samorządu terytorialnego

Finanse

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi: 38 500 000 PLN.

Całkowita wartość projektu nie została ustalona.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję): 95%

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych.

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów

Regulamin wyboru projektów - zmiana z 8.02.2024 (DOCX 205 kB)

Załączniki do regulaminu

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (PDF 162 kB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (DOC 471 kB)
 3. Budżet szczegółowy SOWA EFS+ (XLSX 60 kB)Budżet szczegółowy SOWA EFS (plik Open Office) (ODS 28 kB)
 4. Lista Wskaźników Kluczowych 2021-2027 – EFS+ (DOCX 153 kB)
 5. Wzór umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS + z załącznikami – dla umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi (DOCX 588 kB)
 6. Regulamin Prac Komisji Oceny Projektu_zmiana_27.12.2023 r. (DOCx 73.63kB)
 7. Systematyka kryteriów wyboru projektów współfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego + w ramach programu fundusze europejskie dla podlaskiego na lata 2021-2027 - kryteria ogólne wyboru projektów (DOCX 85 kB)
 8. Systematyka kryteriów wyboru projektów współfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego + w ramach programu fundusze europejskie dla podlaskiego na lata 2021-2027 - szczególne kryteria wyboru projektów (DOC 141 kB)
 9. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania (ODT 21 kB)
 10. Wzór oświadczenia, że na terenie JST lub podmiotu przez nią kontrolowanego nie obowiązują dyskryminujące akty prawne (DOCX 37 kB)
 11. Wzór umowy /porozumienia o partnerstwie (DOCX 72 kB)
 12. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (DOC 152 kB)

Dane kontaktowe

Pytania o warunki naboru można kierować:

 • telefonicznie pod numerem telefonu tel. 85 66 54 260 (sekretariat), 85 66 54 257, 85 66 54 273, 85 66 54 258 od poniedziałku do piątku w godzinach: 10:00 – 13:00
 • na adres poczty elektronicznej: wlaczenie.efs@podlaskie.eu (wpisując w tytule wiadomości tylko nr naboru: FEPD.08.04-IZ.00-002/23);
 • za pośrednictwem Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego w Białymstoku, infolinia: 801 308 013, e-mail: pife.bialystok@podlaskie.eu 

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 8 lutego 2024 r. (DOCX 55 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 16 stycznia 2024 r. (DOCX 56 kB)

Komunikaty

08.02.2024

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, iż wprowadzono zmiany w Regulaminie wyboru projektów w zakresie wskazanym w poniższym komunikacie.

Pełna treść komunikatu (DOCX 72 kB)

25.01.2024

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, że nabór wniosków został wydłużony do 12 lutego 2024 roku. Zmiana została wprowadzona w Regulaminie wyboru projektów.

Pełna treść komunikatu (DOCX 56 kB)

27.12.2023

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, iż wprowadzono zmiany w Regulaminie wyboru projektów w zakresie niżej wskazanym:

Zmieniony został Załącznik nr 6 do Regulaminu wyboru projektów tj. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 w ramach EFS+,

Pełna treść komunikatu (PDF 37 kB)

Poleć innym: