Działanie 8.5 Wzmocnienie aktywnej integracji społecznej - nabór niekonkurencyjny

04.03.2024

Zakończony 08.04.2024

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (IZ FEdP) ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach:
Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego
Działania 8.5 Wzmocnienie aktywnej integracji społecznej

Typy projektów: Nr 8. Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci w obszarze adopcji (poprzez działania diagnostyczne, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, działania szkoleniowe w obszarze adopcji oraz wspieranie procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, a także usługi wspierające rodziny zastępcze i adopcyjne), w ramach przedsięwzięcia priorytetowego.

Numer naboru: FEPD.08.05-IZ.00-001/24

Informacja o naborze

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (IZ FEdP) ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach:

Termin, od którego można składać wnioski

04.03.2024 od godz. 15:00

Termin, do którego można składać wnioski

08.04.2024 do godz. 23:59

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania:

Lipiec 2024 r.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami składany jest w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS (SOWA EFS) dostępnym na stronie internetowej: sowa2021.efs.gov.pl

Przedmiot naboru

Nabór prowadzony w sposób niekonkurencyjny, dotyczy projektu: Podlaska Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

Kto może złożyć wnioski:

Województwo Podlaskie, w imieniu którego działa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Finanse

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi: 4 118 725,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję): 95%

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych.

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów

Regulamin wyboru projektów (DOCX 173 kB)

Załączniki do regulaminu

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (PDF 63 kB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (DOC 686 kB)
 3. Budżet szczegółowy SOWA EFS+ (XLSX 60 kB)Budżet szczegółowy SOWA EFS+ (plik Open Office) (ODS 28 kB)
 4. Lista Wskaźników Kluczowych 2021-2027 – EFS+ (DOCX 153 kB)
 5. Wzór decyzji w sprawie dofinansowania projektu ze środków EFS + z załącznikami (DOCX 578 kB)
 6. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 w ramach EFS+ (DOCX 75 kB)
 7. Systematyka kryteriów wyboru projektów współfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego + w ramach programu fundusze europejskie dla podlaskiego na lata 2021-2027 - kryteria ogólne wyboru projektów (DOCX 73 kB)
 8. Systematyka kryteriów wyboru projektów współfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego + w ramach programu fundusze europejskie dla podlaskiego na lata 2021-2027 - szczególne kryteria wyboru projektów (DOCX 54 kB)
 9. Wzór oświadczenia, że na terenie JST lub podmiotu przez nią kontrolowanego nie obowiązują dyskryminujące akty prawne (DOCX 37 kB)

Dane kontaktowe

Pytania o warunki naboru można kierować:

 • telefonicznie pod numerem telefonu (85) 85 66 54 357, 85 66 54 257; 85 66 54 273,
 • na adres poczty elektronicznej: wlaczenie.efs@podlaskie.eu (wpisując w tytule wiadomości tylko nr naboru: FEPD.08.05-IZ.00-001/24);
 • za pośrednictwem Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego w Białymstoku, infolinia: 801 308 013, e-mail: pife.bialystok@podlaskie.eu

Komunikaty

06.03.2024

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 przekazuje do wiadomości pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 lutego 2024 r., dotyczące kwalifikowalności podatku VAT w projektach UE (2021-2027).

Treść pisma MFiPR dotyczącego VAT (PDF 212 kB)

Poleć innym: