Klauzula obowiązku informacyjnego RODO skierowana do Wnioskodawców/Partnerów/ Realizatorów projektów

Klauzula obowiązku informacyjnego RODO skierowana do Wnioskodawców/Partnerów/ Realizatorów, w związku z przetwarzaniem danych osobowych podczas realizacji projektów w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)

Informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@podlaskie.eu,  https://bip.podlaskie.eu/.
 2. Administrator wyznaczył pana Roberta Kursę do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym mogą Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej iod@podlaskie.eu, tel. +48 (85) 66 54 169 lub listownie wysyłając pismo na ww. adres.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach: naboru, oceny, rozliczania, kontroli, realizacji obowiązków informacyjnych i promocyjnych oraz na potrzeby badań ewaluacyjnych, zarządzania, kontroli, audytu, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) określony w:
  • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,
  • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021 str. 21, z późn. zm.) / Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności,
  • Ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie zgodnym z zapisami art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Kategorie przetwarzanych danych osobowych wymienione są w art. 87 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację
  ww. celów, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości aplikowania o dofinansowanie projektu w ramach FEdP 2021-2027.
 6. Kategoriami odbiorców danych są: Instytucje pośredniczące we wdrażaniu FEdP na lata 2021-2027, Lokalne Grupy Działania, eksperci oceniający projekty oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych innym podmiotom w drodze odrębnych umów powierzenia przetwarzania związanych z świadczeniem usług rozwojowych i serwisowych systemów IT w których przetwarzane będą dane osobowe, podmiotom wykonującym badania ewaluacyjne oraz podmiotom świadczącym usługi w zakresie archiwizacji.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z realizacji FEdP 2021-2027,
  tzn. okres realizacji projektu, zachowania trwałości oraz okres przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu, wynikający z zapisów określonych szczegółowo w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67).
 9. Mają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania, pod warunkiem zgodności takich żądań z przepisami prawa stanowiącymi obowiązek prawny Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2).
 11. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Klauzule Lokalnych Grup Działania