Działanie 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia - kształcenie dualne II

04.06.2024

Aktualny od 04.06.2024 do 30.09.2024

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach:

Priorytet FEPD.08 Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego
Działanie FEPD.08.01 Rozwój edukacji i kształcenia
Tytuł naboru: Kształcenie dualne
Wsparcie jest skierowane do szkół, w których praktyczna nauka zawodu organizowana jest u pracodawcy w ramach przygotowania zawodowego młodocianych.

18.07.2024

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, że nabór wniosków został wydłużony do 30.09.2024 roku. Zmiana została wprowadzona w Regulaminie wyboru projektów.

Pełna treść komunikatu (DOCX 57 kB)

Typ projektu
Kształcenie zawodowe:

 • Włączenie pracodawców w proces kształcenia zawodowego oraz upowszechnienie kształcenia w miejscu pracy i praktycznego kształcenia zawodowego, uwzględniającego najnowsze trendy technologiczne, w tym w ramach kształcenia dualnego.
 • Wsparcie szkół zawodowych w zakresie wykorzystania nowych technologii, co pozwoli na budowanie zdalnego systemu nauczania oraz prowadzenie kształcenia w systemie on-line,
 • Wsparcie szkół zawodowych na podstawie przygotowanych przez nie programów rozwojowych (w tym przede wszystkim poprzez zapewnienie uczniom możliwości rozwijania kompetencji uniwersalnych w tym cyfrowych, zdobycia kwalifikacji zawodowych, zgodnych z aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniem rynku pracy, w tym zwłaszcza w zakresie zawodów przyszłości czy Przemysłu 4.0),
 • Podnoszenie kompetencji kadr systemu edukacji (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego), w tym do prowadzenia kształcenia w systemie on-line oraz podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej systemem edukacji w celu poprawy jakości kształcenia dzieci i młodzieży.

Numer naboru: FEPD.08.01-IZ.00-003/24

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

04 czerwiec 2024 r. od godziny 15:00

Termin, do którego można składać wnioski

30 września 2024 r. do godziny 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2025 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji SOWA EFS w centralnym systemie teleinformatycznym na stronie:

https://sowa2021.efs.gov.pl/ w terminie od 04 czerwca 2024 r. od godziny 15:00 do 30 września 2024 r. do godziny 23:59.

W ramach naboru wszelkie pisma, załączniki do wniosku powinny być przesyłane wyłącznie w formie elektronicznej. Drukowana wersja dokumentacji nie ma zastosowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje wspierające biznes, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Służby publiczne

Wniosek o dofinansowanie może być składany wyłącznie:

 • przez organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe
  lub
 • w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe, do której skierowane jest wsparcie.

W sytuacji gdy wnioskodawcą jest podmiot nie będący organem prowadzącym szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe, projekt powinien być realizowany w partnerstwie (zgodnie z art. 39 ustawy wdrożeniowej) z organem/ organami prowadzącymi szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe, do których skierowane jest wsparcie.

Wsparcie udzielane w projekcie kierowane jest zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 do:

 • uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek kształcenia zawodowego, uczących się na kierunkach, w ramach których praktyczna nauka zawodu organizowana jest u pracodawcy w ramach przygotowania zawodowego młodocianych, z wyłączeniem szkół specjalnych, szkół przysposabiających do pracy z obszaru województwa podlaskiego;
 • nauczycieli i kadry zarządzającej, wspierającej i organizującej proces nauczania szkół/placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w których praktyczna nauka zawodu organizowana jest u pracodawcy w ramach przygotowania zawodowego młodocianych, z wyłączeniem szkół specjalnych, szkół przysposabiających do pracy z obszaru województwa podlaskiego;
 • szkół/placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w których praktyczna nauka zawodu organizowana jest u pracodawcy w ramach przygotowania zawodowego młodocianych,. z wyłączeniem szkół specjalnych, szkół przysposabiających do pracy z obszaru województwa podlaskiego

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 7 i 8 do Regulaminu wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi:

kwota pomocy nie może przekroczyć 90 % kosztów kwalifikowlanych.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi:

7 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin wyboru projektów - zmiana z 18 lipca 2024 r. (DOCX 221 kB)

Nieaktualny Regulamin wyboru projektów - zmiana z 19.06.2024 (DOCX 221 kB)

Nieaktualny regulamin wyboru projektów (DOC 221.7 kB)

Załączniki Regulaminu:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (PDF 62.10 kB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (DOC 687 kB)
 3. Budzet szczegółowy SOWA EFS (xlsx 59.28 kB)
 4. Lista Wskaźników Kluczowych 2021-2027 – EFS+ (doc 156.34 kB)
 5. Wzór umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS + z załącznikami – dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi (w tym wzór weksla) (doc 543.91 kB)
 6. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 w ramach EFS+ (doc 56.55 kB)
 7. Systematyka kryteriów wyboru projektów współfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego + w ramach programu fundusze europejskie dla podlaskiego na lata 2021-2027 - kryteria ogólne wyboru projektów (doc 86.67 kB)
 8. Systematyka kryteriów wyboru projektów współfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego + w ramach programu fundusze europejskie dla podlaskiego na lata 2021-2027 - szczególne kryteria wyboru projektów (doc 62.61 kB)
 9. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania (doc 21.24kB)
 10. Wzór oświadczenia, że na terenie JST lub podmiotu przez nią kontrolowanego nie obowiązują dyskryminujące akty prawne (doc 37.67 kB)
 11. Wzór Umowy o partnerstwie (doc 72.00 kB)
 12. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (doc 158.50 kB)

Inne wazne informacje

 Pytania i odpowiedzi

(dane teleadresowe do osób przewidzianych do kontaktu w ramach instytucji, która ogłasza konkurs, które są w stanie dostarczyć informacji z zakresu ogłoszonego przez instytucję naboru wniosków (minimum bezpośredni numer telefonu i adres e-mail))

 W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 8.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Nabór (ION):   

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 – 13.00

 • tel. 85 66 54 260 (sekretariat) , 85 66 54 275, 85 66 54 209, 85 66 54 297
 • e-mail edukacja.efs@podlaskie.eu (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.funduszeuepodlaskie.eu w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: pife.bialystok@podlaskie.eu; 

Komunikaty

18.07.2024

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, że nabór wniosków został wydłużony do 30.09.2024 roku. Zmiana została wprowadzona w Regulaminie wyboru projektów.

Pełna treść komunikatu (DOCX 57 kB)

26.06.2024

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, iż wprowadzono zmiany w Regulaminie wyboru projektów w zakresie procedury odwoławczej.

Pełna treść komunikatu (DOCX 38 kB)
Poleć innym: