Działanie 2.10 Gospodarka o obiegu zamkniętym

23.02.2024

Zakończony 03.04.2024

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Priorytetu II. Region przyjazny środowisku
Działanie 2.10 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Typ projektu: 1. Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami – nabór dotyczy instalacji do recyklingu odpadów (wsparcie dla inwestycji o wartości kosztów kwalifikowalnych nie większych niż 8 mln zł).

Numer naboru: FEPD.02.10-IZ.00-001/24

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski.

23 lutego 2024 r. od godziny 14:00

Termin, do którego można składać wnioski

03 kwietnia 2024 r. do godziny 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wrzesień 2024 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji WOD2021 w centralnym systemie teleinformatycznym na stronie: wod.cst2021.gov.pl w terminie 23 lutego 2024 r. od godziny 14:00 do 03 kwietnia 2024 r. do godziny 15:00.

W ramach naboru wszelkie pisma, załączniki do wniosku powinny być przesyłane wyłącznie w formie elektronicznej. Drukowana wersja dokumentacji nie ma zastosowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego;
  • Jednostki samorządu terytorialnego;
  • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego ;
  • Przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będzie objęte:

Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami – nabór dotyczy instalacji do recyklingu odpadów (wsparcie dla inwestycji o wartości kosztów kwalifikowalnych nie większych niż 8 mln zł).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi:

kwota pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowlanych.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:

8 000 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

25 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin wyboru projektów z dnia 26.03.2024 (pdf 464,40 kB)

Nieaktualny regulamin wyboru projektów (PDF 484 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie - aktualizacja z 26.03.2024 r. (pdf 178.43 kB)

Nieaktualny wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 179 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 336 kB)

Wzory załączników

Formularz - pomoc de minimis (XLSX 95 kB)

Formularz - pomoc inna niż pomoc de minimis (XLSX 101 kB)

Formularz pomoc de minimis rekompensata (XLSX 80 kB)

Formularz w zakresie OOŚ (DOCX 62 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 36 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOC 62 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 942 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 433 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 401 kB)

Inne załączniki:

Logotypy czarno-białe (JPG 15 kB) i kolorowe (JPG 248 kB)

Metodologia obliczania korekt finansowych (PDF 158 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 16 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r.  o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079, j.t. z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 12.3 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 2.10 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Nabór (ION):   

  • tel. (85) 66 54 -356, 970  w godz. od 9.00 do 13.00.
  • e-mail konkursy.efrr@podlaskie.eu (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.funduszeuepodlaskie.eu  w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej ION: funduszeuepodlaskie.eu

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: pife.bialystok@podlaskie.eu; 

Komunikaty

08.04.2024

Instytucja Organizująca Nabór (ION) informuje, iż w odpowiedzi na nabór, wpłynął 1 wniosek o wartości dofinansowania ok. 4 mln PLN. Instytucja Organizująca Nabór (ION) informuje, iż w ramach niniejszego konkursu zaktualizowany został załącznik „Regulamin KOP”. Jednocześnie ION informuje, że ocena projektów odbędzie się w formule określonej w § 6 ust.1 i 2 lit a) Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty złożone w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (projekty EFRR), tj. z udziałem eksperta.

Komunikat dotyczący złożonych wniosków (PDF 140 kB)

Komunikat dotyczący formuły oceny (PDF 194 kB)

26.03.2024

Instytucja Organizująca Nabór (ION) informuje o zmianie Regulaminu wyboru projektów w zakresie pkt. 8 Wydatki kwalifikujące się do dofinansowania.

Pełna treść komunikatu (pdf 144 kB)

Poleć innym: