Działanie 1.5 Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw

01.08.2023

Zakończony 11.09.2023

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Priorytetu I Badania i innowacje
Działania 1.5 Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw

Typ: Wdrażanie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów w MŚP, realizowane na obszarze gmin wymienionych w załączniku nr I do programu FEdP

Numer naboru: FEPD.01.05-IZ.00-002/23


 • Lista zawierająca wyniki oceny merytorycznej

  22.03.2024

  Wynik naboru (PDF, 220.69 KB)Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

01.08.2023 r. od godz. 14:00

Termin, do którego można składać wnioski

11.09.2023 r. do godz. 23:59

Termin rozstrzygnięcia naboru

22 marca 2024 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów oraz załączniki składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji WOD2021 w centralnym systemie teleinformatycznym na stronie: wod.cst2021.gov.plNie jest składana wersja papierowa.

Instrukcje użytkownika aplikacji dostępne są na stronie: Instrukcja użytkownika aplikacji Wnioski o Dofinansowanie (WOD2021) - Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (funduszeuepodlaskie.eu)

W dniu rozpoczęcia naboru ION udostępni formularz wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji WOD2021, aby potencjalny Wnioskodawca mógł go wypełnić, a następnie złożyć wniosek w trakcie trwania naboru.

Nabór wniosków trwa od 1 sierpnia 2023 r. (od godz. 14:00) do 11 września 2023 r. (do godz. 23:59).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach naboru uprawnione do aplikowania są:

W ramach naboru uprawnione do aplikowania są przedsiębiorstwa z sektora MŚP mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem naboru jest wybór do dofinansowania projektów, które najbardziej przyczynią się do osiągnięcia celów FEdP 2021-2027 oraz celu szczegółowego (iii) Priorytetu I, którym jest wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Postępowanie prowadzone jest dla typu projektu: Wdrażanie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów w MŚP, realizowane na obszarze gmin wymienionych w załączniku nr I do programu FEdP.

Wsparciem objęte będą projekty dotyczące działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, realizowane na obszarze 50 gmin z powiatów bezpośrednio graniczących z Białorusią (sejneński, augustowski, sokólski, białostocki, hajnowski, siemiatycki) i Rosją (suwalski) doświadczających kumulacji negatywnych czynników społeczno-gospodarczych – wymienionych w Załączniku nr I do programu FEdP 2021-2027 oraz załączniku 6 a) do Regulaminu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100 000,00 PLN, zaś maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 3 500 000,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach przedmiotowego naboru wynosi:

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
 • dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Minimalny poziom wkładu własnego Beneficjenta stanowiący procent wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

 • 30% – mikro i małe przedsiębiorstwa
 • 40% – średnie przedsiębiorstwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

40 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów

Regulamin wyboru projektów - zmiana z 15.03.2024 (PDF 497 kB)

Tabela zmian do Regulaminu z 15.03.2025 (PDF 155 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 208 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 207 kB)

Biznesplan (DOCX 104 kB)

Arkusze kalkulacyjne pełna księgowość (XLSX 90 kB)

Arkusze kalkulacyjne uproszczona księgowość (XLSX 43 kB)

Formularz w zakresie OOS (DOCX 65 kB)

Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (DOC 50 kB)

Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (DOC 48 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 100 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX93 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 37 kB)

Wzór Umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (PDF 814 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów - formalne (PDF 195 kB)

Kryteria wyboru projektów - merytoryczne (PDF 322 kB)

Regulamin KOP

Regulamin Prac KOP_zmiana 28.11.2023 (PDF 498.16)

Inne:

Wykaz gmin z obszaru powiatów graniczących z Białorusią i Rosją o szczególnej kumulacji negatywnych tendencji społeczno – gospodarczych (PDF 262 kB)

Metodologia obliczania korekty finansowej (PDF 223 kB)

Logotypy EFRR w wersji czarno-białej (PNG 17 kB) i kolorowej (JPG 248 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 16 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 13 Regulaminu wyboru projektów.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi, które wpłyneły do dnia 06.09.2023 r . (PDF 323.55 kB)

Pytania o warunki naboru można kierować:

 • telefonicznie pod numerami: (85) 66 54 -324, -497, -914, -929, -930, -954, -983, -984;
 • na adres poczty elektronicznej: przedsiebiorcy@podlaskie.eu (wpisując w tytule wiadomości tylko nr naboru: FEPD.01.05-IZ.00-002/23);
 • za pośrednictwem Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego w Białymstoku, infolinia: 801 308 013, e-mail: pife.bialystok@podlaskie.eu

ION zamieści na stronie naboru wyłącznie wybrane odpowiedzi, które mogą mieć znaczenie dla potencjalnych Wnioskodawców.

Komunikaty

15.03.2024

W związku z uwzględnieniem protestów od wyników oceny formalnej i zakwalifikowaniem projektów do etapu oceny merytorycznej, a także mając na względzie potrzebę zwiększenia alokacji na nabór Instytucja Organizująca Nabór informuje, że zmianie ulega termin rozstrzygnięcia naboru, który ustalono na 22 marzec 2024 r. (uprzednio był 15 marca 2024 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 149 kB)

Tabela zmian do Regulaminu (PDF 155 kB)

01.03.2024

Z uwagi na okoliczności niezależne od Instytucji Organizującej Nabór, związane z wydłużaniem terminów na składanie wyjaśnień/uzupełnień w ramach oceny merytorycznej przez Wnioskodawców, zmianie ulega termin rozstrzygnięcia naboru, który ustalono na 15 marca 2024 r. (uprzednio był luty 2024 r.). Powyższe skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie wyboru projektów.

Pełna treść komunikatu (PDF 149 kB)

Tabela zmian do Regulaminu (PDF 155 kB)

31.01.2024

W związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od Instytucji Organizującej Nabór zmianie ulega termin rozstrzygnięcia naboru, który ustalono na luty 2024 r. (uprzednio był styczeń 2024 r.). Powyższe skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie wyboru projektów.

Tabela zmian do Regulaminu wyboru projektów (PDF 155 kB)

Pełna treść komunikatu (PDF 148 kB)

2023.11.28

Instytucja Organizująca Nabór (ION) informuje, że ze względu na liczbę zapytań kierowanych do Wnioskodawców oraz czas na składanie uzupełnień/wyjaśnień w ramach prac Komisji Oceny Projektów (KOP), proces oceny formalnej (rozpoczęty 19 września 2023 r.) zostaje przedłużony o 16 dni roboczych, tj. do 14 grudnia 2023 r.

Powyższe skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie wyboru projektów w następujący sposób:
Rozdział 3. Podstawowe informacje o naborze, pkt. 3.2 Warunki szczegółowe naboru:
Było: Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru: grudzień 2023 r.
Obecnie: Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru: styczeń 2024 r.

Ponadto zmianie ulega Regulamin Prac Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty złożone w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (projekty EFRR) stanowiący załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów. Zmiana wynika z oczywistej omyłki w wersji załącznika (ION zakłada formułę pełnej oceny merytorycznej dokonywanej przez eksperta).
W załączeniu aktualny Regulamin wyboru projektów wraz z załącznikiem nr 5 oraz wykaz wprowadzonych zmian wraz z uzasadnieniem. Zmiany obowiązują od 28 listopada 2023 r.

Tabela zmian do Regulaminu wyboru projektów 28.11.2023 (PDF 157.53 kB)

Pełna treść komunikatu (PDF 153.82 kB)

2023.09.14

Instytucja Organizująca Nabór informuje, iż w ramach naboru wpłynęło 59 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości 169 031 110,60 zł, z czego wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 132 719 140,31 zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 83 898 189,73 zł. 

Pełna treść komunikatu (PDF 124.21 kB).

Poleć innym: