Działanie 2.7 Adaptacja do zmian klimatu - nabór niekonkurencyjny

11.03.2024

Zakończony 30.04.2024

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Priorytetu II. Region przyjazny środowisku
Działanie 02.07 Adaptacja do zmian klimatu

Typ projektu: 1. Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu, 2. Wsparcie naturalnego retencjonowania wody, w tym małej retencji.

Numer naboru: FEPD.02.07-IZ.00-001/24

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski.

11 marca 2024 r. od godziny 14:00

Termin, do którego można składać wnioski

30 kwietnia 2024 r. do godziny 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2024 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji WOD2021 w centralnym systemie teleinformatycznym na stronie: wod.cst2021.gov.pl w terminie 11 marca 2024 r. od godziny 14:00 do 22 kwietnia 2024 r. do godziny 15:00.

W ramach naboru wszelkie pisma, załączniki do wniosku powinny być przesyłane wyłącznie w formie elektronicznej. Drukowana wersja dokumentacji nie ma zastosowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach postępowania w zakresie wyboru projektów jako Wnioskodawca może ubiegać się Miasto Białystok.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będzie objęte:

  1. Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu;
  2. Wsparcie naturalnego retencjonowania wody, w tym małej retencji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi:

kwota pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu:

47 071 023,26 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin wyboru projektów - zmiana z 12.04.2024 (PDF 371 kB)

Nieaktualny regulamin wyboru projektu od dnia 26.03.2024 r. (pdf 371 kB)

Nieaktualny regulamin wyboru projektów (PDF 370 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie od dnia 26.03.2024 r. (pdf 173 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 174 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 278 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (DOCX 62 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 36 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOC 62 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 942 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów - formalne (PDF 195 kB)

Kryteria wyboru projektów - merytoryczne (PDF 321 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 403 kB)

Inne załączniki:

Logotypy czarno-białe (JPG 15 kB) i kolorowe (JPG 248 kB)

Metodologia obliczania korekt finansowych (PDF 156 kB)

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 02.07 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Nabór (ION):   

  • tel. (85) 66 54 -970 w godz. od 9.00 do 13.00.
  • e-mail konkursy.efrr@podlaskie.eu (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.funduszeuepodlaskie.eu w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej ION: www.funduszeuepodlaskie.eu 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: pife.bialystok@podlaskie.eu.

Komunikaty

08.05.2024

Instytucja Organizująca Nabór (ION) informuje, że ocena projektów odbędzie się w formule określonej w § 6 ust. 2 lit b) Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty złożone w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (projekty EFRR), tj. bez udziału eksperta. Projekty oceniane będą przez dwóch losowo wybranych członków Komisji będących pracownikami Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Treść komunikatu (PDF 192 kB)

12.04.2024

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu dzisiejszym, tj. 12 kwietnia 2024 r. podjął decyzję dotyczącą wydłużenia terminu złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia 30 kwietnia 2023 r. do godziny 15:00 (uprzednio termin wyznaczono na 22 kwietnia 2024 r. do godziny 15:00). Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru tj. październik 2024 r. nie ulega zmianie. Aktualizacja w powyższym zakresie skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie konkursu zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi wyboru projektów na lata 2021-2027 rozdział 7 pkt 13.

Pełna treść komunikatu (PDF 180 kB)

2024.03.26

Instytucja Organizująca Nabór (ION) informuje o zmianie Regulaminu wyboru projektów w zakresie pkt. 8. Wydatki kwalifikujące się do dofinansowania.

Pełna treść komunikatu (pdf 143 kB)

Poleć innym: