Działanie 4.1 Inwestycje w edukację - nabór niekonkurencyjny

26.02.2024

Aktualny od 26.02.2024 do 10.05.2024

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (IZ FEdP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Priorytetu IV. Przestrzeń społeczna wysokiej jakości
Działanie 4.1 Inwestycje w edukację

Typ projektu: Inwestycje wspierające rozwój kompetencji w zakresie przemysłu 4.0.

Numer naboru: FEPD.04.01-IZ.00-001/24

Informacja o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

26.02.2024 od godz. 14:00

Termin, do którego można składać wnioski

10.05.2024 r. do godz. 15:00

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania:

Wrzesień 2024 r.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów oraz załączniki składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji WOD2021 w centralnym systemie teleinformatycznym na stronie: wod.cst2021.gov.pl 

Przedmiot naboru

Nabór prowadzony w sposób niekonkurencyjny, dotyczy projektu: „SMART EDUCATION for INDUSTRY 4.0 – Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo-maszynowej”.

Kto może złożyć wniosek:

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju jako Lider projektu partnerskiego

Finanse

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi: 17 447 200,00 PLN.

Całkowita wartość projektu nie została ustalona.

Minimalna wartość projektu nie została ustalona.

Maksymalna wartość projektu nie została ustalona.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję): 85%

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych.

Dokumenty

Regulamin wyboru projektów

Regulamin wyboru projektów - zmiana z 20.03.2024 (PDF 409 kB)

Nieaktualny regulamin wyboru projektów (PDF 410 kB)

Załączniki do Regulaminu

Dane kontaktowe

Pytania o warunki naboru można kierować:

  • telefonicznie pod numerem telefonu (85) 66 54 -354, -927;
  • na adres poczty elektronicznej: konkursy.efrr@podlaskie.eu (wpisując w tytule wiadomości tylko nr naboru: FEPD.04.01-IZ.00-001/24);
  • za pośrednictwem Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego w Białymstoku, infolinia: 801 308 013, e-mail: pife.bialystok@podlaskie.eu 

Komunikaty

20.03.2024

Instytucja Organizująca Nabór informuje o zmianie Regulaminu wyboru projektów w zakresie aktualizacji Załącznika nr 3 – Instrukcja wypełniania załączników. Z uwagi na powyższe, a także ze względu na prośbę Wnioskodawcy o wydłużenie naboru, termin naboru zostaje wydłużony do dnia 10.05.2024 do godz. 15:00.

Pełna treść komunikatu (PDF 175 kB)

Poleć innym: