Działanie 4.3 Inwestycje społeczne

19.01.2024

Aktualny od 31.01.2024 do 29.03.2024

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Priorytetu IV. Przestrzeń społeczna wysokiej jakości

Działanie 4.3 Inwestycje społeczne

Typ projektu:

Inwestycje mające na celu poprawę dostępności w szczególności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym osób z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych i osób starszych).

Numer naboru: FEPD.04.03-IZ.00-001/24

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

31.01.2024 r. od godziny 10:00

Termin, do którego można składać wnioski

29.03.2024 r. do godziny 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2024 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji WOD2021 w centralnym systemie teleinformatycznym na stronie:

https://wod.cst2021.gov.pl w terminie 31.01.2024 r. od godz. 10:00 – 29.02.2024 r. do godz. 15:00.

W ramach naboru wszelkie pisma, załączniki do wniosku powinny być przesyłane wyłącznie w formie elektronicznej. Drukowana wersja dokumentacji nie ma zastosowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jednostki Samorządu Terytorialnego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte:

Projekty grantowe, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.

Wydatki na remont lokali mieszkalnych w celu ich adaptacji do potrzeb osób z wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i likwidacji barier architektonicznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi:

kwota pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin wyboru projektów - zmiana z 20.02.2024 (PDF 436 kB)

Nieaktualny regulamin wyboru projektów (PDF 435,55 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 171.25 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja_wypełniania_zalacznikow (PDF 266.53 kB)

Wzory załączników

Wzór formularza OOS (DOCX 266.53 kB))

Oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku_VAT (DOCX 36,4 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dof. projektu grantowego (PDF 808.50 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (PDF 195.49 kB)

Kryteria merytoryczne (PDF 433.48 kB)

Regulamin KOP

Regulamin Prac KOP (PDF 407.59 kB)

Inne załączniki:

Logotypy czarno-białe i kolorowe (jpg 15.25 kB)

Logotypy_EFRR_w_wersji_czarno_biale (JPG 15.25 kB)

Wskaźniki dochodów podatkowych na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin województwa podlaskiego (PDF 245.56 kB)

Metodologia obliczania korekty finansowej (PDF 156 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 16 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079, j.t. z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 12.3 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 19 lutego 2024 (PDF 240 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 7 lutego 2024 (PDF 208 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 4.3 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Nabór (ION):

  • tel. (85) 66 54 -992, -981, -927 w godz. od 9.00 do 13.00.
  • e-mail konkursy.efrr@podlaskie.eu (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej funduszeuepodlaskie.eu w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej ION: funduszeuepodlaskie.eu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: pife.bialystok@podlaskie.eu;

Komunikaty

20.02.2024

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców, Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję dotyczącą wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie do dnia 29 marca 2024 r. do godziny 15:00. Jednocześnie zmianie ulega przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru, tj. termin rozstrzygnięcia naboru to wrzesień 2024 r. Aktualizacja w powyższym zakresie skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie konkursu.

Pełna treść komunikatu (PDF 184 kB)

Poleć innym: