Działanie 8.3 Zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej - podmioty reintegracyjne

25.01.2024

Aktualny od 25.01.2024 do 11.03.2024

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (IZ FEdP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach:
Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego
Działania 8.3 Zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej

Typy projektów:
Nr 2. Działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach funkcjonujących oraz nowo utworzonych podmiotów reintegracyjnych tj. podmiotów zatrudnienia socjalnego (Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej), warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) i zakładów aktywności zawodowej (ZAZ) oraz wsparcie istniejących podmiotów reintegracyjnych.
Nr 4. Działania w celu integracji obywateli państw trzecich, w tym w szczególności osób pochodzących z Ukrainy i Białorusi polegające na wsparciu usług ułatwiających ich funkcjonowanie w społeczeństwie, m.in. kursy języka polskiego, szkolenia zawodowe, dostarczanie praktycznych informacji dotyczących różnych aspektów życia w Polsce.

Numer naboru: FEPD.08.03-IZ.00-002/24

Informacja o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

25.01.2024 od godz. 15:00

Termin, do którego można składać wnioski

11.03.2024 do godz. 23:59

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania:

Lipiec 2024 r.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami składany jest w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS (SOWA EFS) dostępnym na stronie internetowej: sowa2021.efs.gov.pl

Przedmiot naboru

Nabór prowadzony w sposób konkurencyjny

Kto może złożyć wnioski:

podmioty ekonomii społecznej, instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Finanse

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi: 18 200 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję): 95%

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych.

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów

Regulamin wyboru projektów (DOCX 218 kB)

Załączniki do regulaminu

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (PDF 63 kB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (DOC 686 kB)
 3. Budżet szczegółowy SOWA EFS+ (XLSX 60 kB)Budżet szczegółowy SOWA EFS+ Open Office (ODS 28 kB)
 4. Lista Wskaźników Kluczowych 2021-2027 – EFS+ (DOCX 153 kB)
 5. Wzór umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS + z załącznikami – dla umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi (DOCX 590 kB)
 6. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 w ramach EFS+ (DOCX 75 kB)
 7. Systematyka kryteriów wyboru projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach programu fundusze europejskie dla podlaskiego na lata 2021-2027 - kryteria ogólne wyboru projektów (DOCX 75 kB)
 8. Systematyka kryteriów wyboru projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach programu fundusze europejskie dla podlaskiego na lata 2021-2027 - szczególne kryteria wyboru projektów (DOC 185 kB)
 9. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania (ODT 21 kB)
 10. Wzór oświadczenia, że na terenie JST lub podmiotu przez nią kontrolowanego nie obowiązują dyskryminujące akty prawne (DOCX 37 kB)
 11. Wzór umowy/porozumienia o partnerstwie (DOCX 72 kB)
 12. Wykaz gmin wykluczonych komunikacyjnie (XLSX 24 kB)
 13. Wykaz gminy, na terenie których na dzień ogłoszenia naboru nie funkcjonują podmioty reintegracji społecznej i zawodowej, tj. CIS, KIS, ZAZ (XLSX 14 kB)

Dane kontaktowe

Pytania o warunki naboru można kierować:

 • telefonicznie pod numerem telefonu (85) 66 54 257; 85 66 54 273, 85 66 54 258
 • na adres poczty elektronicznej: wlaczenie.efs@podlaskie.eu (wpisując w tytule wiadomości tylko nr naboru: FEPD.08.03-IZ.00-002/24);
 • za pośrednictwem Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego w Białymstoku, infolinia: 801 308 013, e-mail: pife.bialystok@podlaskie.eu
Poleć innym: