Jak zacząć korzystać z programu

Wciąż słyszysz o Funduszach Europejskich? Masz znajomych, którzy dzięki nim rozwinęli firmę, dostali pracę lub odbyli szkolenie? Warto, abyś wiedział, że od 2004 r. w województwie podlaskim zostało zrealizowanych ponad 16 tysięcy różnorodnych przedsięwzięć. Na to, by dołączyć do grona korzystających ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Przejrzyj poniższe informacje, aby znaleźć dofinansowanie odpowiednie dla Twoich potrzeb.

1. Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich może wnioskować każdy, z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli osób prywatnych. W zależności jednak od specyfiki projektu, określane są warunki, które musi spełnić jego przyszły realizator.

Osoby prywatne mogą natomiast korzystać ze wsparcia w sposób pośredni – biorąc udział w realizowanych projektach, np. uczestnicząc w szkoleniach, wynajmując powierzchnię biurowo-laboratoryjną w inkubatorach przedsiębiorczości, czy też otrzymując grant lub pożyczkę na założenie firmy.

2. Na co można otrzymać dofinansowanie?

W programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego przewiduje się dofinansowanie zróżnicowanych projektów – począwszy od wsparcia rozwoju przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, poprzez projekty chroniące środowisko i zapobiegające zmianom klimatu aż po działania dopasowujące kompetencje osób poszukujących pracy do potrzeb pracodawców czy pomoc młodym mamom w powrocie do aktywności zawodowej.

Dofinansowanie można dostać między innymi na:

  • podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw i regionu, np. zakup nowoczesnej linii technologicznej, która pozwoli na wprowadzenie nowych produktów lub wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem itp.;
  • współpracę świata nauki z biznesem, np. wspólne opracowywanie innowacyjnych rozwiązań i wdrażanie ich w przedsiębiorstwach w celu ich komercjalizacji;
  • projekty sprzyjające ochronie środowiska, mające na celu np. ograniczenie skutków zmiany klimatu czy zwiększenie ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
  • kursy czy szkolenia, dające szansę na podniesienie kwalifikacji zawodowych i, co za tym idzie, awans lub znalezienie pracy;
  • tworzenie i rozwój podmiotów zapewniających opiekę nad dziećmi, np. przedszkoli przyzakładowych.

Środki z Programu będą też przeznaczone na rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, w tym na udostępnianie coraz większej ilości usług i czynności urzędowych przez Internet. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce Sprawdź na co możesz otrzymać dofinansowanie.

3. Jakie mogą być formy wsparcia

Wsparcie z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego nie zawsze oznacza otrzymanie bezzwrotnej dotacji na realizację Twojego projektu. Może ono również przybrać inną formę, w tym najczęściej:

  • kredytu lub pożyczki udzielanych na preferencyjnych warunkach;
  • bonu na odbycie szkolenia, doradztwo dla firmy lub możliwość udziału w innej usłudze rozwojowej np. w kursie zawodowym;
  • udostępnienia powierzchni biurowo-laboratoryjnej na korzystnych warunkach,
  • konferencji czy warsztatów pomagających nawiązać kontakty przedsiębiorcom i naukowcom;
  • stypendiów, staży oraz innych form wsparcia ułatwiających podejmowanie zatrudnienia osobom z problemami na rynku pracy.

Sposób finansowania projektów

W zależności od źródła finansowania, rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu, różna jest jego struktura finansowania.

Pierwsza podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowane. Katalog takich kosztów określony jest dla każdego programu i typu projektu. Jeżeli pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowanych, należy sfinansować je ze środków własnych.

W większości projektów objętych unijnym wsparciem wymagane jest, aby ich realizatorzy partycypowali w kosztach realizacji, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy głównie projektów inwestycyjnych, w znacznie mniejszym stopniu przedsięwzięć miękkich, polegających na realizacji usług wspierających grupy społeczne wymagające pomocy np. na rynku pracy. Minimalny poziom wkładu własnego określany jest dla każdego rodzaju wsparcia i jest uzależniony od przepisów unijnych, dotyczących na przykład pomocy publicznej. Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie refundacji (wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez beneficjenta i sfinansowanych z jego własnych środków) lub w formie zaliczki, wypłacanej na poczet planowanych wydatków. Jednak ostateczne rozliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.

4. Jak się starać o dofinansowanie?

Zidentyfikuj potrzeby

Czy masz już plan, na realizację którego potrzebujesz unijnych pieniędzy? Pamiętaj, wertowanie opisów programów w celu znalezienia inspiracji nie jest dobrym pomysłem. Doświadczenia z realizacji wcześniejszych projektów pokazują, że największe szanse na sukces mają przedsięwzięcia wynikające z konkretnych potrzeb beneficjenta, wpisujące się w jego działalność, bazujące na jego wiedzy i doświadczeniu.

Znajdź właściwe źródło finansowania

Po określeniu swoich potrzeb poszukaj źródła ich finansowania. W latach 2021-2027 Fundusze Europejskie będą przyznawane beneficjentom nie tylko z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego, ale również z pięciu krajowych programów: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy oraz Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Dodatkowo projekty realizowane z partnerem zagranicznym mogą być dofinansowane z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Interreg). Ponadto Polska będzie realizować takie programy jak Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową, Fundusze Europejskie dla Rybactwa oraz Fundusze Europejskie na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo.

Pamiętaj, że Fundusze Europejskie to nie tylko dotacje. Na realizację Twojego projektu możesz uzyskać pożyczkę lub kredyt z Funduszy Europejskich, udostępniane na korzystnych warunkach. Możliwe jest także korzystanie z innych instrumentów, np. funduszy kapitałowych czy poręczeń, których otrzymywanie także ułatwiają Fundusze Europejskie.

We wstępnym określeniu programu odpowiedniego dla Twoich potrzeb pomocna będzie wyszukiwarka dotacji. Odpowiadając na kilka pytań dotyczących reprezentowanego przez Ciebie podmiotu, miejsca realizacji projektu i jego dziedziny, dowiesz się, z którego programu prawdopodobnie będziesz mógł się ubiegać o pomoc unijną. Możesz również udać się do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Wykwalifikowany konsultant udzieli Ci tam bezpłatnej porady na temat możliwych źródeł finansowania. Najlepszym wyborem będzie punkt zlokalizowany w miejscowości najbliższej realizacji Twojego projektu – jego adres i numer telefonu znajdziesz na w zakładce dotyczącej Punktów.

Myśl projektowo

Z Funduszy Europejskich nie wspiera się działalności bieżącej, ale konkretne projekty. Zgodnie z definicją, projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, podejmowanym dla osiągnięcia z góry określonych celów. Każdy projekt musi mieć szczegółowo określone terminy realizacji nie tylko całości, ale każdego wykonywanego w nim zadania.

Przeanalizuj zatem formularze wniosków i dokumenty dla ubiegających się o wsparcie i instrukcje ich wypełniania. Wzory wniosków i biznesplanów opracowano w taki sposób, by pomóc zaprezentować realizację Twoich potrzeb w ujęciu projektowym.

Zapoznaj się z opisem programu, który został zidentyfikowany jako możliwe źródło finansowania oraz innymi szczegółowymi dokumentami. Upewnij się, że Twój projekt spełnia wszystkie warunki, wpisuje się w cele programu i postaraj się dowieść tego we wniosku o dofinansowanie.

Poznaj obowiązki związane z realizacją projektu objętego wsparciem z Funduszy Europejskich – ponieważ będziesz wykorzystywał pieniądze publiczne, konieczne jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji i przestrzeganie procedur określonych dla wybranego rodzaju wsparcia.

Śledź harmonogramy naborów wniosków

Wnioski o wsparcie z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego składa się w ściśle określonych terminach, biorąc udział w naborach wniosków. Ich harmonogramy publikowane są pod koniec każdego roku. Znajdziesz je w zakładce Harmonogram naborów wniosków. Po ogłoszeniu naboru przez właściwą instytucję zweryfikuj jeszcze raz swój projekt i dostosuj jego szczegóły do wymagań konkretnego konkursu. Pomogą Ci w tym regulamin i karta oceny projektu pokazująca, na co będzie zwracała uwagę komisja przyznająca wsparcie.

Harmonogram obowiązuje również w przypadku, gdy wsparcie Twojego projektu będzie miało formę kredytu lub pożyczki, choć tu może się zdarzyć, że nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym.

5. Podpisanie umowy

Jeżeli na realizację Twojego projektu przyznana zostanie dotacja, będziesz mógł śmiało stwierdzić, że dotarłeś właśnie na linię… STARTU. Formalnym przypieczętowaniem decyzji o przyznanym Ci wsparciu jest umowa. Określa ona zasady, na jakich przyznano ci środki oraz podstawowe obowiązki związane z realizacją projektu i jego rozliczeniem. Przed podpisaniem umowy musisz zgromadzić wymagane załączniki. Najczęściej wymagane są: aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach podatków i składek ZUS, zaświadczenie o niekaralności a także dokumenty specyficzne dla twojego projektu. Zanim podpiszesz umowę, musisz też zaktualizować harmonogram realizacji Twojego projektu.

6. Realizuj projekt

Teraz czeka Cię najtrudniejszy etap, czyli realizacja i rozliczenie projektu. Projekt musisz realizować zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku oraz przestrzegając podstawowych obowiązków beneficjenta. Błędy na tym etapie mogą wiązać się z utratą części, a nawet całości uzyskanego wsparcia. Twoim partnerem w procesie realizacji i rozliczeń będzie instytucja, która odpowiada za udzielenie wsparcia i podpisanie z Tobą umowy o dofinansowanie.

Zamknięcie i rozliczenie projektu rozpoczyna okres jego trwałości – to czas, w którym musisz utrzymać zakładane efekty projektu, np. zakupione maszyny i urządzenia, poziom zatrudnienia itp. Długość okresu trwałości zależy od tego, jaki podmiot reprezentujesz. Jeżeli jest to mikro, mała lub średnia firma wynosi on 3 lata. W pozostałych przypadkach jest to 5 lat.

Poleć innym: