Rzecznik Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo,

chcemy zaangażować/włączyć wszystkich zainteresowanych w wypracowywanie optymalnych rozwiązań przy realizacji programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. Wierzymy, że Państwa pomysły i opinie przyczynią się do usprawnienia i zwiększenia skuteczności realizacji programu. Przyniesie to korzyści dla wszystkich stron oraz przyczyni się do rozwoju Polski. Dlatego zachęcamy Państwa do przedstawienia nam swoich propozycji usprawnień, a także przekazywania informacji o zidentyfikowaniu ewentualnych utrudnień w zakresie realizacji Funduszy Europejskich dla Podlaskiego.

Kto może przekazać zgłoszenie?

Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każdy podmiot, np. wnioskodawca lub beneficjent.

Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenie do Rzecznika prosimy kierować w następujący sposób:

 1. pisemnie (z dopiskiem „Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”)
  • listownie na adres:
   Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
   ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
   15-097 Białystok
  • poprzez doręczenie do kancelarii urzędu w godzinach: poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30 na adres:
   Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
   ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
   15-097 Białystok
 2. elektronicznie na adres e-mail: rzecznikrpo@podlaskie.eu, wpisując temat wiadomości:
  „Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”
 3. osobiście po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr. 85 66 54 418 lub 517 891 018 w godzinach: poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89 (wejście od Botanicznej), pokój 4W na parterze.

Wymagania dotyczące zgłoszenia

Uprzejmie prosimy o przekazanie w zgłoszeniu niezbędnych informacji, które umożliwią nam jak najsprawniejsze rozpatrzenie Państwa zgłoszenia.
W związku z tym koniecznie należy podać:

 • imię i nazwisko zgłaszającego (lub nazwę podmiotu),
 • adres korespondencyjny,
 • telefon kontaktowy,
 • opis sprawy wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci dokumentów dotyczącymi zgłoszenia.

Zgłoszenia niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz danych kontaktowych umożliwiających udzielenie odpowiedzi pozostawia się bez rozpatrzenia.

Czas i sposób rozpatrzenia zgłoszenia

RFE udziela odpowiedzi w formie w jakiej otrzymał zgłoszenie. Jednocześnie zgłaszający może określić inną formę udzielenia odpowiedzi. Wówczas konieczne jest podanie danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi w tej formie.

Do rozpatrywania zgłoszeń, udzielania wyjaśnień i odpowiedzi dla podmiotów przekazujących zgłoszenia Rzecznik stosuje odpowiednio przepisy działu VIII Skargi i Wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Czym nie może zająć się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Rzecznik Funduszy Europejskich nie prowadzi między innymi postępowań:

 1. administracyjnych, prokuratorskich i sądowych;
 2. prowadzonych przez organy administracji publicznej na podstawie stosownych przepisów prawa np. postępowania odwoławczego w rozumieniu rozdziału 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) (procedura odwoławcza - protesty);
 3. o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.).

WAŻNE:

Żadne wystąpienie do Rzecznika Funduszy Europejskich nie wstrzymuje toku postępowań prowadzonych przez inne organy oraz biegu terminów dotyczących tych postępowań.


Ponadto do kompetencji Rzecznika Funduszy Europejskich nie należy wyszukiwanie i wskazywanie możliwości uzyskania dofinansowania projektów. Zadanie to realizują Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w całej Polsce. Dane kontaktowe do Punktów znajdują się na stronie internetowej 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty.


Rzecznik nie ma kompetencji do prowadzenia innych postępowań niż w sprawie zgłoszeń, samoistnego ich wznawiania ani wzruszania podjętych przez właściwe instytucje rozstrzygnięć w ich zastępstwie.

Raport z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich

Rok 2023

Raport za rok 2023 - wersja dostępna (DOCX 325 kB)

Raport za rok 2023 - wersja z podpisem (PDF 2.27 MB)

Rok 2022

Raport za rok 2022 - wersja dostępna (DOCX 107 kB)

Raport za rok 2022 - wersja z podpisem (PDF 1.95 MB)

Rok 2021

Raport za rok 2021 - wersja dostępna (DOCX 107 kB)

Raport za rok 2021 - wersja z podpisem (PDF 1.88 MB)

Rok 2020

Raport za rok 2020 - wersja dostępna (PDF 283 kB)

Raport za rok 2020 - wersja z podpisem (PDF 2.03 MB)

Rok 2019

Raport za rok 2019 - wersja dostępna (PDF 498 kB)

Raport za rok 2019 - wersja z podpisem (PDF 2.17 MB)

Rok 2018

Raport z działalności za 2018 rok - wersja dostępna (PDF 800 kB)

Raport z działalności za 2018 rok - wersja z podpisem (PDF 2.98 MB)

Poleć innym: